Ερώτηση

Ελληνική εταιρεία παραδίδει  εμπορεύματα στο εξωτερικό σε εταιρεία η οποία βρίσκεται εντός ΕΕ. Τα εμπορεύματα θα παραληφθούν από την αγοράστρια εταιρεία  από την Ελλάδα με δικά της μέσα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποδεικτικά μεταφοράς (cmr ή φορτωτική). Θα πρέπει να χρεωθεί  ΦΠΑ στο τιμολόγιο;

Απάντηση

Με βάση τα όσα ορίζονται στην παρ.4 του Άρθρου 19 «Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών»  του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.):
4.Στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται:
α) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας,
β) οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.

Βάσει την  ΠΟΛ 1262/1993 άρθρο 2
1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών, τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή, τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα η από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του σε υποκείμενο στο φόρο που έχει την εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος, απαιτούνται:
α) Τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αγοραστή ή του παραγγελιοδόχου αγοράς – πώλησης και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. άρθρο 22α ν.1642/86 ».
β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας, που τυχόν μεσολαβεί.
γ) Τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που παραδόθηκαν από το εσωτερικό της χωράς σε υποκείμενο άλλου κράτους μέλους.
Ως αποδεικτικά της μεταφοράς των αγαθών, θεωρούνται τα οικεία φορτωτικά έγγραφα του μεταφορέα (φορτωτική ή τιμολόγιο κατά περίπτωση).
Εφόσον πρόκειται για μεταφορά ή αποστολή αγαθών που πραγματοποιείται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή, απαιτούνται:
αα) φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς του μεταφορικού μέσου (ΦΙΧ αυτοκινήτου) ή
ββ) εφόσον πρόκειται για οδική μεταφορά, αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διέλευση του μεταφορικού μέσου, (Φ.Ι.Χ.) από τρίτες χώρες.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποκείμενου που πραγματοποιεί την παράδοση, με την οποία βεβαιώνεται:
- η επαλήθευση του ΑΦΜ/Φ.Π.Α. του αγοραστή άλλου κράτους μέλους, μέσω του συστήματος VIES,
- η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής.
ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1642/86 .

Επομένως εάν η εταιρεία στην Ελλάδα καταφέρει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ΠΟΛ 1262/1993 δεν θα χρεώσει ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση είναι αναγκασμένη να χρεώσει ΦΠΑ.