.

Ν.4405/2016
Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α'129/13.7.2016)

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Άρθρο δεύτερο

Άρθρο τρίτο Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015

Άρθρο τέταρτο Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.

Άρθρο πέμπτο Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι.

Άρθρο έβδομο Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Άρθρο όγδοο Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

Άρθρο ένατο Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Άρθρο δέκατο

Άρθρο ενδέκατο

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016