.

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαΐου 2014 για το σύστημα ιδίων πόρων της Ε.Ε., της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2014