.

Άρθρο δεύτερο

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:

«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».

2. Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ ως εξής:

«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).

ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).

ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.

ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123)».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθμούνται αντίστοιχα.