.

Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4336/2015

1. Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ)(εφεξής «Θέατρα») σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των Θεάτρων και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών των Θεάτρων. Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων.

6. Για τους μετακινούμενους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), τους υπαλλήλους του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, καθώς και τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανικούς του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για τις ανάγκες εκτέλεσης και επίβλεψης έργων και μελετών εκτός της έδρας απασχόλησής τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων από την έδρα τους και μικρότερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μικρότερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο, αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται σε δύσβατες περιοχές και αφορά εργασίες πεδίου, που απαιτούν απασχόληση του μετακινούμενου πλέον των οκτώ (8) ωρών και βεβαιώνονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης».

2. To εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».