.

Άρθρο έβδομο
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2552/1997 (Α΄266) όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «ο ορισμός» και πριν από τη λέξη «και» οι λέξεις «των διδάκτρων» διαγράφονται και τίθενται οι λέξεις «της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2552/1997 μετά τη λέξη «διάρκειας» και πριν από τη λέξη «ενός» προστίθεται η λέξη «μέχρι».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2552/1997 η λέξη «μισθοδοσία» αντικαθίσταται από τη λέξη «αμοιβή».

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2552/1997 (Α΄266) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Συγκλήτου ποσοστό έως 20% επί του ύψους της συμμετοχής των φοιτητών χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύματος δαπάνη».

5. Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 2552/1997 μετά το κόμμα (,) που έπεται των αρχικών γραμμάτων «Ε.Α.Π». τίθεται τελεία (.) και οι λέξεις «που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» διαγράφονται.