.

Άρθρο ένατο
Ρυθμίσεις θεμάτων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2083/1992 (Α΄159) μετά τη λέξη

«τουλάχιστον» και πριν από τη λέξη «στα» οι αριθμοί και λέξεις «8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10» διαγράφονται και τίθενται στη θέση τους οι λέξεις «λίαν καλώς».