.

Άρθρο δέκατο

1. Η παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015 (Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης του άρθρου 3:
α) Η κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την αριθμ. 873/55993/20.5.2015 (Β΄942) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιείται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας συνιστάται επιτροπή με έργο:

αα) Τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων αυτής που εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο.

ββ) Τη χωρική αναπροσαρμογή της κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γη απαγορευτεί η βόσκηση ή αυτή χαρακτηρισθεί αναδασωτέα στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας.

γγ) Την κατανομή επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν απόθεμα, σε νέους κτηνοτρόφους και σε κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας.

δδ) Την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των κτηνοτροφών.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται, οι αρμοδιότητες, ο αριθμός των μελών, η θητεία, οι ιδιότητές τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη των επιτροπών.

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος του μισθώματος.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται θέματα που αφορούν το μίσθωμα και τους υπόχρεους καταβολής μισθώματος για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, το χρονικό διάστημα παραχώρησης που δεν μπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τη διαδικασία και τους όρους μίσθωσης, τον τρόπο καταβολής και διάθεσης του μισθώματος στις οικείες περιφέρειες με σκοπό την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τις κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα».

2. α) Η παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (Α΄78) τροποποιείται ως εξής:
«5. Τα χιλιομετρικά όρια για την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) δεν εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συμμετέχουν σε προβλεπόμενους ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγματοληψίες. Για το ως άνω προσωπικό η διανυκτέρευση των εκτός έδρας μετακινούμενων επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:

α) από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό όχημα,

β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο,

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα».

β) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄94) τροποποιείται ως εξής:

«δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι πεντακόσια πενήντα (550) χιλιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων. Όλως εξαιρετικώς, σε περίπτωση εκτεταμένης φυσικής καταστροφής και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δύνανται να υπερβαίνουν το παραπάνω μηνιαίο χιλιομετρικό όριο.
Οι μετακινήσεις των εκτιμητών του ΕΛΓΑ δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7».

3. Η τέταρτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«- στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών».

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α΄265) ως ακολούθως:

α) Η παρ. 9 του άρθρου 61 αντικαθίσταται, ως εξής:
«9α. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

9β. «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» εφεξής ΟΠΣ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στα ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων και το ΕΠΑλΘ».

β) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του Κανονισμού 1303/2013 ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος».

γ) Η παράγραφος β΄ του άρθρου 63 καταργείται.

δ) Στο άρθρο 63 προστίθενται παράγραφοι στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας, η οποία συνεστήθη με την παρ. 7ε του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 και ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης, καταργείται από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας και ενσωματώνεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο του Ν. 3614/2007 και ειδικότερα, όπως αυτές προκύπτουν από την 1676/26.6.2009 κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης (Β΄1867) όπως ισχύει. Το προσωπικό της ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας αποσπάται αυτοδικαίως για το υπόλοιπο της θητείας τους στην ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.

ζ. Όπου εφεξής σε νομική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η ΕΥΕΔ ΕΠ Αλιείας, νοείται η ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας».

ε) Η παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑλΘ, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΠΑΑ ή το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές».

στ) Το άρθρο 72 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δράσεις του προγράμματος ΠΑΑ που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων του προγράμματος ΠΑΑ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό. Ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ ή και τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ».