ΠΟΛ.1101/15.7.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α’/20.6.2008)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του Ν.3670/2008 σχετικά με την «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 117/Α’/20.6.2008).Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2819/2000 καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1.1.2007 μέχρι και την 31.12.2007.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4171/1961, με τις οποίες απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος οι τόκοι που καταβάλλουν οι ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ. σε αλλοδαπές τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που συνάπτονται για αναπτυξιακούς σκοπούς.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος, οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4171/1961 καταργούνται για τόκους δανείων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική
έτους 2008 και άλλες διατάξεις
Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α΄/20.6.2008)

[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.

[...]

Άρθρο 12
Κατάργηση του άρθρου 7 του ν.4171/1961

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4171/1961 (ΦΕΚ 93/Α΄) καταργούνται.
2. Ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4171/1961 καταργούνται για τόκους δανείων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

[...]

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ