ΠΟΛ.1102/15.7.2008

Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2α του άρθρου 16 του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α’/19.5.2008)

Κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 16 του Ν.3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη, με την οποία αντικαταστάθηκε το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», το κεφάλαιο των Ε.Π.Ε. δεν δύναται να είναι κατώτερο των 4.500 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 19.5.2008.
Επομένως στην ένδειξη του υποσυστήματος Μητρώου «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. μειώνεται από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ.

Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
των κτιρίων και άλλες διατάξεις
N.3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α΄/19.5.2008)

[...]

Άρθρο 16

[...]
2.α. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.»
[...]

Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ