ΠΟΛ.1103/15.7.2008

Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ μέσω διαδικτύου (Internet)

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ 307/Β’/26.2.2008) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ κ.λπ.», σύμφωνα με τις οποίες για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης για τις οποίες υποβάλλονται οι καταστάσεις του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης, δεν υποβάλλονται στοιχεία για διασταύρωση των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), πλην της περίπτωσης των επιτηδευματιών που προμηθεύονται το ως άνω είδος με σκοπό την τελική του κατανάλωση ως καύσιμο θέρμανσης, οι οποίοι θέτουν στις σχετικές καταχωρίσεις της κατάστασης «προμηθευτών» τον Κωδικό «1» – αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος (επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ) και αξία την «καθαρή» αξία του πετρελαίου θέρμανσης που καταβάλλει, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της παραπάνω απόφασης, οι οποίες ισχύουν από 15.2.2008 και εφεξής, διαπιστώθηκε ότι:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν από τον ίδιο προμηθευτή αγοράζεται από τελικό καταναλωτή – επιτηδευματία πετρέλαιο κίνησης π.χ. για την κίνηση των επαγγελματικών του αυτοκινήτων και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης για τη θέρμανση των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, δημιουργείται πρόβλημα ως προς την υποβολή της κατάστασης προμηθευτών της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ από τον τελικό καταναλωτή – επιτηδευματία, αφού, με βάση τα ως άνω οριζόμενα με την ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008, αφενός στην καταχώριση στην κατάσταση «προμηθευτών» που αφορά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) – θέρμανσης θα πρέπει να θέσει τον Κωδικό «1» – αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος και αφετέρου η σχετική καταχώριση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ τα σχετικά πεδία, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, που έχουν κοινοποιηθεί με την υπ’ αριθ. 1048730/373/0015/ΠΟΛ.1081/22.5.2006 εγκύκλιο, δεν δέχονται διπλές καταχωρίσεις με τον ίδιο ΑΦΜ.
Ενόψει των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση και επίλυση του εν λόγω θέματος, διευρύνθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) η εφαρμογή για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παρ. 1α’ του άρθρου 20 του ΚΒΣ μέσω διαδικτύου (σχετικό το έγγραφο 4008530/4375/0030/7.7.2008 της ΓΓΠΣ), ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή δύο αναλυτικών γραμμών (πελάτη ή προμηθευτή) με τον ίδιο ΑΦΜ, αλλά με διαφορετική ένδειξη υπόχρεου (υπόχρεος=0 / μη υπόχρεος=1) και πλέον ο έλεγχος του αρχείου που υποβάλλεται, περιέχει και αυτόν τον κανόνα. Αντίστοιχα, τροποποιήθηκε και το πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων που διανέμεται δωρεάν μέσω διαδικτύου (Internet) στους φορολογούμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή (εισαγωγή) του ίδιου πελάτη/προμηθευτή και ως υπόχρεου και ως μη υπόχρεου, κατά περίπτωση.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ