ΠΟΛ.1104/16.7.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.3670/20.6.2008 (ΦΕΚ 117/Α’) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους

Στο ΦΕΚ 117/Α’/20.6.2008 δημοσιεύτηκε ο Ν.3670/2008 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κοινοποιούμενου νόμου επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις (άρθρα 10 παρ. 1, 11 παρ. 5 περ. στ’ και 18 παρ. 2) του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών για τα οπωρολαχανικά και τα κρέατα, την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και κυρίως την προστασία του καταναλωτή.
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις ανά παράγραφο.

Παρ. 1. Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο Βιβλίο ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (ισχύς από 20.6.2008)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΒΣ και θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής στο Βιβλίο ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, εκτός των δεδομένων που αναφέρονταν στην αντικατασταθείσα διάταξη και επαναλαμβάνονται και στην κοινοποιούμενη, επιπλέον της τιμής μονάδας και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και των κρεάτων που παραλαμβάνονται με σκοπό την αγορά ή την πώληση για λογαριασμό τρίτου.
Έτσι με τις διατάξεις αυτές, ο επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμοί κ.λπ.) ο οποίος παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση οπωρολαχανικά ή κρέατα που αποστέλλονται από οποιονδήποτε τρίτο [επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμό) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.] χωρίς να συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής και υποχρεώνεται εκ του λόγου αυτού να τηρεί για τις παραλαβές αυτές Βιβλίο ή Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΒΣ, εκτός των δεδομένων που ορίζονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις και εξακολουθούν να ορίζονται και με τις κοινοποιούμενες (χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και την ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται, καθώς και τον σκοπό της παραλαβής), καταχωρεί σε αυτό:
α) Όταν τα αγαθά αυτά αγοράζονται από επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμό κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ., την τιμή αγοράς τους ανά μονάδα πριν από τον ΦΠΑ και τη συνολική τους αξία (ποσότητα επί τιμή αγοράς).
β) Όταν τα αγαθά αυτά δεν αγοράζονται αλλά παραλαμβάνονται για να πωληθούν για λογαριασμό του αποστολέα – εντολέα [επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου, αγρότη ή αγροτικής εκμετάλλευσης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμού κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.], την τιμή ανά μονάδα αγαθού (προ ΦΠΑ) που θα επιτυγχανόταν αν τα αγόραζε από τον αποστολέα των αγαθών κατά την ημέρα της παραλαβής τους, δηλαδή αν ο σκοπός της παραλαβής ήταν η απευθείας αγορά, και τη συνολική αξία των αγαθών αυτών (ποσότητα επί την αναγραφόμενη κατά τα ανωτέρω τιμή).

Παρ. 2. Αναγραφή της αξίας των οπωρολαχανικών και κρεάτων στο Δελτίο Αποστολής (ισχύς από 20.6.2008)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 11 του ΚΒΣ και θεσπίζεται υποχρέωση αναγραφής στο Δελτίο Αποστολής, εκτός των δεδομένων που αναφέρονται ήδη στις περ. α’ έως η’ της παρ. 5 (και προκειμένου για την περ. στ’ εκτός των δεδομένων που αναφέρονται στο πρώτο και τελευταίο εδάφιο αυτής), της τιμής μονάδας και της συνολικής αξίας των οπωρολαχανικών και των κρεάτων που αποστέλλονται ή παραδίδονται με σκοπό την αγορά ή την πώληση ή τέλος την πώληση για λογαριασμό τρίτου.
Έτσι με τις διατάξεις αυτές, επί παράδοσης ή αποστολής οπωρολαχανικών ή κρεάτων από οποιονδήποτε [επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμό κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.], στο Δελτίο Αποστολής που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ, εκτός των δεδομένων που ορίζονται ήδη με τις διατάξεις αυτές (πλήρη στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους κ.λπ.), αναγράφεται:
α) όταν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή παραδίδονται από επιτηδευματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότη ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμό κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ., με σκοπό την αγορά ή την πώληση, η τιμή τους ανά μονάδα πριν από τον ΦΠΑ και η συνολική τους αξία (ποσότητα επί τιμή αγοράς ή πώλησης) και
β) όταν τα αγαθά αυτά αποστέλλονται ή παραδίδονται για να πωληθούν για λογαριασμό του αποστολέα – εντολέα [επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου, αγρότη ή αγροτικής εκμετάλλευσης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμού κ.λπ.) ή αγρότη του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.], η τιμή ανά μονάδα αγαθού (προ ΦΠΑ) που θα επιτυγχανόταν αν τα αγόραζε ο παραλαμβάνων κατά την ημέρα της παραλαβής τους, δηλαδή αν ο σκοπός της αποστολής ή παράδοσης ήταν η απευθείας αγορά, και η συνολική αξία των αγαθών αυτών (ποσότητα επί την αναγραφόμενη κατά τα ανωτέρω τιμή).
Την υποχρέωση αναγραφής στο Δελτίο Αποστολής της τιμής μονάδας και της συνολικής αξίας των αγαθών κατά τα προαναφερόμενα, έχει και οποιοσδήποτε (προμηθευτής, αποθηκευτής κ.λπ.) αποστέλλει ή παραδίδει οπωρολαχανικά ή κρέατα σε τρίτο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αγοραστή, του αποθέτη – πελάτη του κ.λπ. λόγω αγοράς ή πώλησης ή πώλησης για λογαριασμό του αγοραστή, του αποθέτη – πελάτη (εντολέα -τριγωνική συναλλαγή- εγκύκλιος Σ.384/17/ΠΟΛ.31/30.1.1987) κ.λπ.

Επισημάνσεις
Με τις νέες ρυθμίσεις δεν επέρχεται μεταβολή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11, που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις περιπτώσεις υποχρέωσης έκδοσης ή μη Δελτίων Αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ και κατά συνέπεια τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να εκδίδουν Δελτία Αποστολής στις περιπτώσεις που ήδη προβλέπονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 11, παρ. 2), αναγράφοντας επιπλέον τα δεδομένα που ορίζονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με την υπ’ αριθ. 3/24.11.1992 εγκύκλιο, αναφορικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να μην εκδίδεται Δελτίο Αποστολής από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (παράδοση προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους, η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται με ευθύνη του αγοραστή, διακίνηση ίδιων προϊόντων για συγκέντρωση σε προκαθορισμένα σημεία για να παραληφθούν στη συνέχεια από τον αγοραστή κ.λπ.), ανεξάρτητα από το είδος του αγροτικού προϊόντος που μεταφέρεται και του μέσου μεταφοράς.
Σε όποιες περιπτώσεις ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν έχει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής, εξυπακούεται ότι η υποχρέωση έκδοσης του Δελτίου Αποστολής και αναγραφής στο περιεχόμενο αυτού και των νέων δεδομένων βαρύνει τον παραλαμβάνοντα τα αγαθά αυτά.

Παρ. 3. Υποχρέωση, του λήπτη φορολογικών στοιχείων, εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών αξίας 1.000,00 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή δίγραμμης επιταγής (ισχύς από 20.6.2008)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΚΒΣ νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο, για την απόδειξη των συναλλαγών που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων, καθώς επίσης και τη λαμβανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, σε περίπτωση πώλησης των ως άνω αγαθών για λογαριασμό τρίτου, αξίας 1.000,00 ευρώ και άνω ανά στοιχείο, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται από τον λήπτη του φορολογικού στοιχείου, μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή και ανεξάρτητα από την ιδιότητα του πωλητή των αγαθών αυτών [επιτηδευματίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αγρότης ή αγροτική εκμετάλλευση του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, συνεταιρισμοί κ.λπ.), αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.].
Σε σχέση με τον εντολέα – λήπτη της εκκαθάρισης της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή εμπίπτει μόνο το ποσό της προμήθειας με τον αναλογούντα ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις.
Επισημαίνεται όμως ότι για τις πωλήσεις των αγαθών αυτών που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα από τον αντιπρόσωπο (η συνολική αξία των οποίων εμφανίζεται στην εκκαθάριση) και για τις οποίες έχουν εκδοθεί επιμέρους στοιχεία από τον αντιπρόσωπο προς τους αγοραστές – πελάτες (λήπτες), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή κάθε επιμέρους συναλλαγής που εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις (αγορά οπωρολαχανικών και κρεάτων αξίας 1.000,00 ευρώ και άνω ανά στοιχείο).
Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται μόνο οι λήπτες φορολογικών στοιχείων – πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), που δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία.
Διευκρινίζεται ότι λήπτης του στοιχείου που αφορά αγορές αγαθών από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, είναι ουσιαστικά ο εκδότης του τιμολογίου – επιτηδευματίας / αγοραστής.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για συναλλαγές που διενεργούνται από 20.6.2008 και μετά.

Επισημάνσεις
1. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παραγράφου αυτής (20.6.2008) οποιαδήποτε αντίθετη ρύθμιση της Διοίκησης για το θέμα αυτό παύει να ισχύει.
2. Για την εφαρμογή της ως άνω υποχρέωσης ισχύουν οι επισημάνσεις της παρ. 2β’ της υπ’ αριθ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16.4.2002 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι θεσπισθείσες για πρώτη φορά διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’/20.3.2002), περί της υποχρέωσης εξόφλησης των συναλλαγών με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού από τον λήπτη φορολογικών στοιχείων και ειδικότερα:
Στην περίπτωση εξόφλησης, τμηματικής ή ολικής, από τον λήπτη των φορολογικών στοιχείων με δίγραμμη επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, σε εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, θα πρέπει ο υπόχρεος να αποδεικνύει τη συναλλαγή με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο, διαφυλάσσοντας τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (π.χ. προκειμένου για εξόφληση με δίγραμμη επιταγή, η απόδειξη της συναλλαγής προκύπτει από το φωτοαντίγραφο της επιταγής και άλλα ή, προκειμένου για εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα εκδιδόμενα τραπεζικά παραστατικά ή έγγραφα που αποδεικνύουν την κίνηση του λογαριασμού και άλλα).
3. Η δίγραμμη επιταγή ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν.5960/1933 (ΦΕΚ 401/Α’) περί επιταγών (είδος και τύπος της δίγραμμης επιταγής, πρόσωπα από τα οποία μπορεί να γίνει η διγράμμιση επιταγής, κυκλοφορία – μεταβίβαση αυτής, έννομα αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση αυτής κ.λπ.).
4. Ως αξία που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής (τελικό πληρωτέο ποσό), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και των συναλλακτικών και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων.
5. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18, περί συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ μητρικής και θυγατρικών εταιρειών, δεν έχουν εφαρμογή στα οριζόμενα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.

Πεδίο εφαρμογής
Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του άρθρου αυτού διευκρινίζονται, όσον αφορά την έννοια των οπωρολαχανικών και των κρεάτων, τα εξής:
- Οπωρολαχανικά: Περιλαμβάνονται όλα τα λαχανικά και τα φρούτα σε χύμα – συσκευασμένη – τυποποιημένη μορφή, πλην των κατεψυγμένων.
- Κρέατα: Περιλαμβάνονται όλα τα νωπά και κατεψυγμένα κρέατα, συμπεριλαμβανομένων και των πουλερικών.

Αντιμετώπιση του χρονικού διαστήματος 20.6.2008 μέχρι 31.7.2008
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του κοινοποιούμενου νόμου, η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (20.6.2008).
Ενόψει της άμεσης εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν.3670/2008), γίνεται δεκτό να μην επιβάλλονται σε βάρος των υπόχρεων οι κυρώσεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’/11.9.1997), σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις και μόνο για το χρονικό διάστημα από 20.6.2008 μέχρι 31.7.2008, χρόνος που θεωρείται επαρκής για την ενημέρωση και συμμόρφωσή τους με τα οριζόμενα στις νέες διατάξεις.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ