ΠΟΛ.1108/24.7.2008

Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) του Εισοδήματος

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται κατά καιρούς στην υπηρεσία μας από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και διάφορους άλλους φορείς, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στην πλειονότητα των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που έχει συνομολογήσει η χώρα μας με άλλα κράτη, περιλαμβάνονται διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση της αμοιβής/αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπούς καθηγητές ή δασκάλους ή σε ορισμένες περιπτώσεις και ερευνητές, φορολογικούς κατοίκους (tax residents) των άλλων αυτών κρατών, αναφορικά με τη διδασκαλία ή την έρευνα σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο ή άλλο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τηρουμένων των τυχόν προϋποθέσεων που πιθανώς να θέτει η εκάστοτε ΣΑΔΦ, η προαναφερόμενη αμοιβή/αποζημίωση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η παραμονή του αλλοδαπού καθηγητή ή δασκάλου ή σε κάποιες περιπτώσεις και ερευνητή, στη χώρα μας, δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο ή τριών ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κάθε σύμβασης.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο χρόνος διδασκαλίας ή έρευνας στην Ελλάδα, υπερβεί το καθοριζόμενο διάστημα των δύο ή τριών ετών, τότε ο καθηγητής ή δάσκαλος ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητής, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα για το συνολικό ποσό των αμοιβών/αποζημιώσεων που εισέπραξε, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η παραμονή του στην Ελλάδα.
Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες ΔΟΥ, προς τις οποίες απευθύνεται το παρόν, είναι απαραίτητο να ανατρέχουν σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο, εφόσον αυτό υφίσταται, της εκάστοτε σύμβασης, το οποίο ρυθμίζει τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των ως άνω προσώπων και να εξετάζουν με προσοχή τους όρους που αναφέρονται σε αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε άλλη διαταγή, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα, παύει να ισχύει.