ΠΟΛ.1109/25.7.2008

Φορολογική αντιμετώπιση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με το παραπάνω θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) προβλέπεται λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που ορίζονται σ’ αυτό το άρθρο.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν.2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ορίζεται, ότι οι δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, που για τη χορήγησή τους απαιτείται, κατά την απόφαση άδειας κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή κάθε επιχείρησης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, κατά ποσοστά υπολογιζόμενα επί των ετήσιων πωλήσεων με βάση τη χονδρική τιμή πώλησης. Με όμοια απόφαση ορίζεται ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται ως δαπάνες προώθησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
Κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Υ6α/28403/01/27.5.2002 (ΦΕΚ 684/Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθ. Υ6α/οικ.121863/11.12.2002 (ΦΕΚ 1569/Β’) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών και με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται ως δαπάνες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τα ανώτατα όρια των προβλεπόμενων συνολικών κατά χρήση σχετικών δαπανών.
3. Από τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος προκύπτει ότι η παραπάνω ΚΥΑ δεν εισάγει φορολογική ρύθμιση ούτε αναφέρεται σε προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς, αλλά ρυθμίζει θέματα που άπτονται της φαρμακευτικής ιδίως νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις (σχετ. και η υπ’ αριθ. 1791/2003 απόφαση του Σ.τ.Ε.). Συνεπώς, για την αναγνώριση των δαπανών των παραπάνω επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι κείμενες φορολογικές διατάξεις, δηλαδή οι δαπάνες των εν λόγω επιχειρήσεων αναγνωρίζονται προς έκπτωση, εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει ότι συντρέχουν, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ΚΦΕ.
Ευνόητο βέβαια είναι ότι σε κάθε περίπτωση τα οριζόμενα από την ανωτέρω ΚΥΑ μπορεί να συνεκτιμώνται κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα από αυτήν ανώτατα όρια δαπανών (1064348/1328/ΔΕ-Α/4.7.2003 έγγραφό μας).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή οι επαγγελματικές τους ενώσεις δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, να υποβάλουν για τη συγκεκριμένη δαπάνη που τους απασχολεί, αίτηση προς την Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να αποφανθεί η γνωμοδοτική επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο μας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ