ΠΟΛ.1113/31.7.2008

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας

Με την υπ’ αριθ. 1075001/1342/Α0012/ΠΟΛ.1098/10.7.2008 ΑΥΟΟ παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστάλθηκαν οι προθεσμίες είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρυθμίστηκαν αυτές για τους υπόχρεους των Δήμων του νομού Αχαΐας (Αροανίας, Βραχναίικων, Δύμης, Καλαβρύτων, Λαρισσού, Μεσσάτιδος, Μόβρης, Παραλίας, Πατρέων, Τριταίας, Φαρρών, Ωλένιας και της Κοινότητας Καλεντζίου), του νομού Ηλείας (Αμαλιάδας, Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυμπίας, Βαρθολομιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Γαστούνης, Ιαρδάνου, Κάστρου-Κυλλήνης, Λαμπείας, Λασιώνος, Λεχαινών, Πηνείας, Πύργου, Σκιλλούντος, Τραγανού, Φολόης και Ωλένης) και του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αιτωλικού, Αστακού, Ιεράς πόλης Μεσολογγίου, Οινιάδων και Φυτειών).
Με βάση τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω ΑΥΟΟ και με σκοπό να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που ενδεχομένως έχουν ανακύψει στους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε από τον πρόσφατο σεισμό στους πιο πάνω Δήμους των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας (σεισμόπληκτοι επιτηδευματίες), καθώς και οι επιτηδευματίες των οποίων επαγγελματική εγκατάσταση δεν πλήγηκε από τον πρόσφατο σεισμό, αλλά έχουν την έδρα τους σ’ αυτούς τους Δήμους (μη σεισμόπληκτοι επιτηδευματίες), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων
Ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης παρατείνεται για τους σεισμόπληκτους και μη επιτηδευματίες μέχρι την 15.1.2009 και μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν τους μήνες από Μάιο έως Νοέμβριο του 2008. Στην περίπτωση των σεισμόπληκτων επιτηδευματιών η ύπαρξη της ζημιάς θα αποδεικνύεται από τους επιτηδευματίες με οποιονδήποτε τρόπο, όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.
Ειδικά για τους πιο πάνω επιτηδευματίες (σεισμόπληκτους και μη) που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας η παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων τους δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού που ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 ΦΕΚ 84/Α΄/26.5.1992).

Β. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε άλλο τόπο (εκτός κεντρικού, υποκαταστήματος, αποθηκευτικού χώρου)
Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων που πλήγηκαν από τον πρόσφατο σεισμό εκτός τόπου τήρησης αυτών (κεντρικό ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κατά περίπτωση) μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (γνωστοποίηση ή έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ). Η γνωστοποίηση αυτή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι την 31.10.2008, οι δε προϊστάμενοι των αρμόδιων ΔΟΥ πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.

Γ. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογικών ή μη)
α) Οι σεισμόπληκτοι επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν μέχρι την 28.11.2008 για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις (πληγείσες και μη) βιβλία και πλήθος στοιχείων ανάλογο της συναλλακτικής τους δραστηριότητας χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (ύπαρξη φορολογικών χρεών, έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσκόμιση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία ή επιμελητήρια κ.λπ.). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11.6.1986) για τη ζημιά που προκλήθηκε.
β) Αναλόγως και οι μη σεισμόπληκτοι επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν βιβλία και στοιχεία μέχρι την 30.9.2008 χωρίς τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων.

Δ. Διακίνηση αγαθών από εγκατάσταση που κρίθηκε ακατάλληλη, σε άλλο χώρο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή φύλαξης των αγαθών
Αιτήματα σεισμόπληκτων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ΄ του άρθρου 11 του ΚΒΣ, για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους προϊσταμένους των αρμόδιων ΔΟΥ, ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίνεται η σχετική έγκριση ανάλογα την περίπτωση.
Για τις διαπιστώσεις διακίνησης αγαθών, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο θέμα, χωρίς να έχουν εκδοθεί Δ.Α. από τους υπόχρεους, δεν θα επιβάλλονται για τις περιπτώσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα πρόστιμα από 8-6/30-6-2008.

Ε. Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών (ΦΤΜ) και συστημάτων
Στις περιπτώσεις που σεισμόπληκτοι επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πληγείσες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α΄/5.10.1988) για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων, δύνανται να δηλώνουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ τη μεταβολή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού (αγορά ή απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι την 31.10.2008 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο Β2 TAXIS και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για τη ζημιά που προκλήθηκε. Επίσης δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ