.

ΠΟΛ.1114/30.7.2008
Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

Η απόφαση συνεχίζει να ισχύει κατά το μέρος που δεν τροποποιείται με την απόφαση ΠΟΛ.1010/9.1.2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ – Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄), όπως ισχύουν:
α) της παρ. 1 του άρθρου 38,
β) του άρθρου 40,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των περ. γ΄ (υποπερ. γη΄ και γι΄ ) και ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/92 – ΚΒΣ (ΦΕΚ 84 Α΄).
3. Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων.
4. Τις τεχνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εφαρμογής του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.
5. Την υπ΄ αριθ. 1013654/971/169/Β0014/ΠΟΛ.1019/5.2.2007 απόφασή μας, με την οποία έχουν καθοριστεί κατ΄ αποκοπή ετήσια ποσά για τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), καθώς και το γεγονός ότι οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων πραγματοποιούν παρόμοια δραστηριότητα, η οποία όμως πραγματοποιείται εποχικά, λόγω του τρόπου πραγματοποίησής της.
6. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 398 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
7. Την υπ΄ αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Προσδιορισμός καταβαλλόμενου κατ΄ αποκοπή ποσού ΦΠΑ

1. Οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων από τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ (άρθρο 88 του Ν.2696/1999), υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου κατ΄ αποκοπή ποσού ΦΠΑ, το οποίο ορίζεται σε 250 ευρώ, ανά ιππήλατο όχημα.
2. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω ετήσιου ποσού λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων πραγματοποιούν παρόμοια δραστηριότητα με αυτή των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), λόγω όμως της ιδιομορφίας της εν λόγω δραστηριότητας η εκμετάλλευση ιππήλατων οχημάτων δεν είναι δυνατή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά πραγματοποιείται περίπου κατά το ήμισυ του έτους.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι και τρόπος καταβολής του φόρου

1. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο Δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του ιππήλατου οχήματος.
2. Το κατ΄ αποκοπή ποσό ΦΠΑ του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για κάθε ιππήλατο όχημα ξεχωριστά, στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, εκάστου έτους.
Σε περίπτωση έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται για τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες εκμετάλλευσης του ιππήλατου οχήματος, εντός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους. Μήνας λογίζεται εφόσον η εκμετάλλευση πραγματοποιείται για πάνω από 15 ημέρες εντός συγκεκριμένου μηνός.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ιππήλατου οχήματος, ο πωλητής υποχρεούται στην καταβολή του αναλογούντος φόρου μέχρι τη μεταβίβαση, με την υποβολή έκτακτης δήλωσης πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του οχήματος. Η μεταβίβαση του ιππήλατου οχήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αποδειχθεί η καταβολή των οφειλόμενων ποσών για όλη τη διάρκεια της εκμετάλλευσής του από τον πωλητή.
3. Αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού ΦΠΑ που οφείλεται είναι η αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του εκμεταλλευτή του ιππήλατου οχήματος.
4. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2523/1997.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών ιππήλατων οχημάτων

Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας:
1. Υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, στην οποία δηλώνεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της παρούσας. Η δήλωση αυτή, προκειμένου για πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ήδη ιππήλατα οχήματα, υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την υποβολή της πρώτης έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την παρούσα. Στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί δήλωση έναρξης για άλλη δραστηριότητα, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
3. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις εισροές τους, δεδομένου ότι ο φόρος αυτός έχει ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού ΦΠΑ, ετησίως.
4. Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, στα τιμολόγια αυτά αναγράφεται διακεκριμένα η καθαρή αξία και ο αναλογών ΦΠΑ που υπολογίζεται με συντελεστή (9%). Ο φόρος αυτός δεν αποδίδεται στο δημόσιο, καθώς καλύπτεται από το ετήσιο κατ΄ αποκοπή ποσό του φόρου που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης των προσώπων που λαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ.
5. Μπορούν να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου. Η ένταξή τους γίνεται με δήλωση μεταβολών, η οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ και του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν (τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων, έκδοση θεωρημένων στοιχείων κ.λπ.) για τη δραστηριότητά τους.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2008, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.