ΠΟΛ.1115/30.7.2008

Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α’).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 (ΦΕΚ 936/Β’/19.12.1994) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1039715/631/ΠΟΛ.1067/3.4.2008 (ΦΕΚ Β΄/4.4.2008) υπουργική απόφαση.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1044713/902/Α0012/ΠΟΛ.1163/22.5.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων».
6. Την υπ’ αριθ. 1062473/1602/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1202/26.7.2002 διαταγή «Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως ισχύουν.
7. Την υπ’ αριθ. 1112981/2097/Α0012/25.11.2005 (ΦΕΚ 1724/Β’/8.12.2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του δείγματος ελέγχου των υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων».
8. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος ελέγχου των υποθέσεων για τις οποίες κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007 χορηγήθηκε άμεσα η βεβαίωση ή θεωρήθηκε η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων για τη σύνδεση του ακινήτου τους με τη ΔΕΗ, χωρίς να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και οι υποθέσεις αυτές, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες επιλογής του δείγματος ελέγχου των υποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2007 από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση ακινήτων με οικοδομική άδεια από την 1.1.1995 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 και της υπ’ αριθ. 1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει, καθώς και των υποθέσεων ακινήτων με οικοδομική άδεια μέχρι 31.12.1994 και των λοιπών υποθέσεων για τις οποίες θεωρήθηκε από την αρμόδια ΔΟΥ επίσης από 1.1.2005 μέχρι 31.12.2007 η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως ισχύουν, ως εξής:
α) Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη – ιδιοκτήτη. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη – ιδιοκτήτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια υποθέσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:
αα) εντός του έτους 2005 και ο ΑΦΜ του υπόχρεου λήγει στο 6,
ββ) εντός του έτους 2006 και ο ΑΦΜ του υπόχρεου λήγει στο 8 και
γγ) εντός του έτους 2007 και ο ΑΦΜ του υπόχρεου λήγει στο 0.
Επί υποθέσεων για τις οποίες συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εφόσον εντός του ίδιου έτους χορηγήθηκε βεβαίωση ή θεωρήθηκε υπεύθυνη δήλωση για την ηλεκτροδότηση περισσότερων του ενός ακινήτων του ίδιου υπόχρεου, τότε λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της επιφάνειας όλων γενικά των εν λόγω ακινήτων και ελέγχονται οι αντίστοιχες υποθέσεις όλων των ακινήτων αυτών, αν το παραπάνω σύνολο υπερβαίνει τα εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. ή αν η συνολική επιφάνεια ειδικά των αυθαιρέτων υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
β) Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων τα οποία ανεγέρθηκαν από επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους και εφόσον συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και του αριθμού του φορολογικού μητρώου του υπόχρεου, εξαιρουμένων των υποθέσεων που αφορούν ακίνητα των οποίων η παράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
γ) Στις περιπτώσεις που η οικοδομή ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιώτες – ιδιοκτήτες ή ανεγέρθηκε από περισσότερες της μιας επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, ελέγχεται ολόκληρη η υπόθεση, εφόσον ο ΑΦΜ ενός εκ των ιδιωτών – ιδιοκτητών ή μιας εκ των επιχειρήσεων λήγει στα παραπάνω ψηφία και υπάγεται στο δείγμα.
2. Ανεξάρτητα από τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου και του χρόνου χορήγησης από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωσης για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ελέγχονται οι υποθέσεις για τις οποίες κρίνεται πλήρως αιτιολογημένα από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ότι πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος λόγω ύπαρξης συγκεκριμένων στοιχείων που τον επιβάλλουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ