ΠΟΛ.1116/6.8.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/27.12.2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α΄/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. 1036845/384/0013/31.3.2008 (ΦΕΚ 610/Β΄/9.4.2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008.
4. Την με αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την 30.9.2008.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 Αντώνιος Μπέζας