ΠΟΛ.1121/28.8.2008

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ (Ν.Δ.2548/1953 – ΦΕΚ 231/Α’/27.8.1953) – Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που χορηγούν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1048348/1482/06/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1079/16.5.2006 εγκυκλίου μας, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, σας γνωρίζουμε ότι η αμερικανική φορολογική αρχή μας ενημέρωσε για την ακόλουθη αλλαγή:
Στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (Έντυπο 6166), το οποίο εκδίδει η εν λόγω αρχή, ο μέχρι σήμερα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την υπογραφή των Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας αντικαταστάθηκε και έτσι το όνομα και ο τίτλος που θα εμφανίζονται στο εν λόγω έγγραφο, δείγμα του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν, θα έχουν ως εξής:
Ivy S. McChesney
Field Director, Philadelphia Accounts Management Center
Στο έντυπο του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (Έντυπο 6166) θα υπάρχει επίσης ένα μικρό περιθώριο στην αριστερή πλευρά, ενώ ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία του εντύπου ισχύει, μέχρι νεωτέρας, η ως άνω ΠΟΛ.1079/2006.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μας.