ΠΟΛ.1122/25.8.2008

Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1109637/2412/05/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1141/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/Β’/30.11.2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΑΥΟΟ 1048675/1211/07/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1078/10.5.2007 σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, σχετικά με την «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3.6.2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 2, 3 και 4 και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (EE L 157/138/26.6.2003).
3. Τις διατάξεις του άρθρων 2, 5, 6, 7 και 8 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με τον Ν.3358/2005 (ΦΕΚ 154/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρων 1, 2, 3 και 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με τον Ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148/Α’).
5. Τις διατάξεις του άρθρων 3, 6, 7 και 8 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3360/2005 (ΦΕΚ 156/Α’).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3354/2005 (ΦΕΚ 150/Α’).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3359/2005 (ΦΕΚ 155/Α’).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 6, 7, 8 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3353/2005 (ΦΕΚ 149/Α’).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3355/2005 (ΦΕΚ 151/Α’).
10. Την υπ’ αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/Β’/30.11.2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’)».
11. Την ΑΥΟΟ 1048675/1211/07/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1078/10.5.2007 σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/Β’/30.11.2005) απόφασης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’)».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ.249/1998 (ΦΕΚ 186/Α’) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ.284/1988)».
13. Την υπ’ αριθ. 42362/Y252 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την ΑΥΟΟ 1109637/2412/05/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1141/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/Β’/30.11.2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΑΥΟΟ 1048675/1211/07/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1078/10.5.2007, σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’) ως εξής:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’). Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να κοινοποιούν, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, στην αρμόδια αρχή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’), που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι φορείς της αλλοδαπής, ορίζονται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις».
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Από το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) και εντεύθεν τα πεδία των πληροφοριών καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους, σχετικά με τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων και με τα στοιχεία της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005, περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 4 και 5 της παρούσας, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της».
4. Προστίθεται νέα παρ. 6 στο άρθρο 1 «Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων» ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2008, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25.5.2008».
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ορίζεται, επίσης, ως αρμόδια αρχή στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α’). Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΣ ακολουθεί τις ίδιες ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες, σχετικά με αυτά τα στοιχεία».
6. Προστίθενται «Παραρτήματα 4 και 5», όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Καθορισμός του μορφότυπου FISC153

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τον τυποποιημένο μορφότυπο ανταλλαγής των πληροφοριών FISC153, όπως αυτός θα χρησιμοποιηθεί από το οικονομικό έτος 2008 και μετά σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων, καθώς και τις οντότητες ή φορείς που ενεργούν ως φορείς πληρωμής, προκειμένου να αποσταλούν από τους φορείς πληρωμής και τους οικονομικούς φορείς προς τις αρμόδιες αρχές.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω μορφότυπος, ο οποίος αναφέρεται και ως μορφότυπος της Οδηγίας των Αποταμιεύσεων (Savings Directive Format – SDF):
i) Αποτελεί αναθεώρηση του μορφότυπου FISC39, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατά τα δύο πρώτα οικονομικά έτη (2006 και 2007) εφαρμογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους φορείς πληρωμής τους.
ii) Βασίζεται στον τυποποιημένο μορφότυπο STF (Standard Transmission Format) που έχει εγκριθεί στις 15 Ιανουαρίου του 2005 από την Επιτροπή των φορολογικών υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Committee on Fiscal Affairs), αλλά έχει επεκταθεί για να καλύψει τις ανάγκες της Οδηγίας καθώς και το μηχανισμό διορθώσεων των πληροφοριών.
iii) Θέτει ως υποχρεωτικές για αποστολή μόνο τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται από την Οδηγία και το μορφότυπο FISC39, αλλά ταυτόχρονα παρέχει στον αποστολέα (κράτος μέλος ή φορέα πληρωμής) τη δυνατότητα αποστολής προαιρετικών πληροφοριών, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί και είναι σε θέση να τις προσφέρει.
iv) Ορίζει ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται με XML μηνύματα (Extensible Mark-up Language messages) που θα αποστέλλονται μέσω XML εγγράφων. Τα ΧΜL έγγραφα θα ελέγχονται, ως προς την εγκυρότητα τους, με βάση το σχετικό XML σχήμα (FISC153 schema), το οποίο καθορίζει και περιγράφει τη συντακτική δομή και ως ένα βαθμό τη σημασιολογία των XML μηνυμάτων.
v) Σε εθνικό επίπεδο ο μορφότυπος FISC153 θα χρησιμοποιηθεί από τους φορείς πληρωμής και τους οικονομικούς φορείς για την αποστολή προς τις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση:
1. των αρχικών πληροφοριών,
2. των «αυθόρμητων» διορθώσεων (δηλαδή πληροφοριών που αποστέλλονται με πρωτοβουλία του φορέα πληρωμής ή του οικονομικού φορέα με σκοπό να διορθώσουν πληροφορίες που είχαν προηγουμένως αποσταλεί από αυτόν)1,
3. των διορθώσεων κατόπιν αιτήματος (δηλαδή πληροφοριών που αποστέλλονται από το φορέα πληρωμής ή τον οικονομικό φορέα ως απάντηση σε αίτημα των αρμοδίων αρχών με σκοπό να διορθώσουν πληροφορίες που είχαν προηγουμένως αποσταλεί από το φορέα πληρωμής ή τον οικονομικό φορέα)1,
4. για την ακύρωση/ανάκληση της αποστολής πληροφοριών που είχαν προηγουμένως αποσταλεί από το φορέα πληρωμής ή τον οικονομικό φορέα προς τις αρμόδιες αρχές.
Επίσης ο μορφότυπος FISC153 θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή αιτημάτων για διόρθωση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές προς τους φορείς πληρωμής και τους οικονομικούς φορείς.

__________________
1 Οι διορθωμένες πληροφορίες θα πρέπει να αποστέλλονται στον ίδιο μορφότυπο που είχαν αποσταλεί οι αρχικές. Επομένως, εάν οι αρχικές πληροφορίες είχαν αποσταλεί κατά τη διάρκεια των ετών 2006 και 2007, όπου χρησιμοποιήθηκε ο μορφότυπος FISC39, τότε ο μορφότυπος FISC39 θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή των διορθωμένων πληροφοριών. Αντίστοιχα, εάν οι αρχικές πληροφορίες αποσταλούν βάση του μορφότυπου FISC153 τότε ο μορφότυπος FISC153 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή των διορθωμένων πληροφοριών.

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ