Ερώτηση

80Α. Ελληνική εταιρεία διαφημίζεται σε συγκοινωνιακά μέσα στην Ρωσία και ο προμηθευτής  προτείνει την έκδοση τιμολογίου από Ρωσική εταιρεία  με επιβάρυνση ΦΠΑ με συντελεστή 18,00% ή από Ελβετική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ,χωρίς καταλογισμό ΦΠΑ .
Το ερώτημα είναι αν είναι σύννομη η έκδοση των παραστατικών με τον τρόπο που προαναφέρθηκε , σχετικά με τις διατάξεις περί ΦΠΑ και αν υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση για την Ελληνική εταιρεία που έλαβε τις υπηρεσίες αυτές με την λήψη των στοιχείων ,από πλευράς Ελληνικής Φορολογικής Αρχής .
 

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση α του Ν. 2859/2000,  ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, εί¬ναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος πα¬ροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τιο τιμολόγιο που θα σας έρθει θα πρέπει να είναι κομμένο χωρίς ΦΠΑ, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Ελβετία, μιας και είναι και οι δύο χώρες εκτός Ε.Ε.
Περαιτέρω, η επιχείρησή σας θα πρέπει να ενεργήσει ως λήπτης της υπηρεσίας. Δηλαδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών).
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που οφείλεται από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τις προσωρινές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31 ( δηλαδή την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ στους κωδικούς 303 – 333 και αναφορά του ποσού στον κωδικό 343) όταν:
α) ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί πράξεις υπαγόμενες στο φόρο ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.
Στην ίδια δήλωση θα συμπληρώσετε το ίδιο ποσό και στους κωδικούς 353-373, για να ισοσκελιστεί ο ΦΠΑ της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Περαιτέρω, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με το 1069975/10797/Β0012/28.11.2007 έγγραφο, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπή επιχείρηση για παρασχεθείσες στην αλλοδαπή υπηρεσίες, δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι για να φορολογηθεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει, είτε να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, είτε να αποκτά εισόδημα το οποίο προκύπτει στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, το εισόδημα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών, θεωρείται ότι προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες (σχετ. οι 1042090/10358/Β0012/2001, 1022692/10525/Β0012/2002 κ.λπ. διαταγές).
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ. 6 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα για παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 20% που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αρνηθούν την παροχή του ποσού συναλλάγματος ή ευρώ, που αναλογεί για την αποστολή στο εξωτερικό των πιο πάνω αποζημιώσεων, αν δεν προσκομισθεί σε αυτές αποδεικτικό καταβολής στο Δημόσιο του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά.

Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, ότι οι αμοιβές που θα καταβάλλετε σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για εργασίες ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, καθόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο εξωτερικό και συνεπώς το εισόδημα κτάται στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που θα καταβάλει η ελληνική εταιρεία, σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην αλλοδαπη εταιρία, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση αποδοχής φόρου δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων (Έντυπο Ε. 178), στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος (αριθμ. πρωτ. 1079570/11132/Β0012/28.09.2006 έγγραφό).