ΠΟΛ.1123/28.8.2008

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ έτους 2007 στους αγρότες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και της παρ. 3 του άρθρου 64 αυτού.
2. Την υπ’ αριθ. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 απόφαση (ΦΕΚ 107/Β΄/25.2.1988).3. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.7.2008.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
5. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008 την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, που προβλέπεται από την παρ. 4 της υπ’ αριθ. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 απόφασης και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ