ΠΟΛ.1124/10.9.2008

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 19 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που ανέρχεται σε ποσό των 100.000 ευρώ.

Αποφασίζουμε

1. Για το έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας