ΠΟΛ.1126/12.9.2008

Κοινοποίηση της ΚΥΑ Φ.23/51193/5992/27.4.2007 (ΦΕΚ 786/Β’/2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του ΦΠΑ στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα δημόσια ΚΤΕΟ

1. Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. Φ.23/51193/5992/27.4.2007 (ΦΕΚ 786/Β’/18.5.2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της.
2. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι τιμές των τελών που απαιτούνται για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για κάθε κατηγορία οχημάτων. Ο τεχνικός έλεγχος ορισμένων κατηγοριών οχημάτων υπάγεται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (19%). Η υπαγωγή στον φόρο των εν λόγω τεχνικών ελέγχων υπαγορεύεται από τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), καθώς ο τεχνικός έλεγχος των ίδιων κατηγοριών οχημάτων διενεργείται παράλληλα και από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α’/23.11.2001), όπως ισχύει, και του Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’/10.3.2006).
Συγκεκριμένα, στον ΦΠΑ υπάγεται ο τεχνικός έλεγχος των κατωτέρω κατηγοριών οχημάτων:
- Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. και Δ.Χ. (ταξί).
- Ασθενοφόρα.
- Νεκροφόρες.
- Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα).
- Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους.
3. Για τις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων εμπεριέχεται ΦΠΑ στα τέλη που οφείλονται για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (άρθρο 1, παρ. 1), τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιείται μετά από αίτηση του κατόχου (άρθρο 2, παρ. 7), καθώς και τον ειδικό τεχνικό έλεγχο που προβλέπεται για τα εκπαιδευτικά επιβατικά οχήματα (άρθρο 2, παρ. 8 – κατ. 1), ο οποίος διενεργείται πάντα μαζί με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης και για τον ενδεχόμενο επανέλεγχο στις περιπτώσεις αυτές. Η φορολογητέα αξία, καθώς και ο εμπεριεχόμενος ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές, εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης και με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διευκόλυνσή σας ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφαίνονται τα τέλη τεχνικού ελέγχου, η φορολογητέα αξία και ο αναλογών ΦΠΑ, για κάθε κατηγορία οχήματος και είδος τεχνικού ελέγχου.
4. Τα τέλη που ορίζονται με την κοινοποιούμενη απόφαση και ο αναλογών ΦΠΑ, όπου αυτός επιβάλλεται, καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή την έκδοση της σχετικής πράξης.
5. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται τα μεν τέλη στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375 με κατονομασία «Ειδικά Τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων», ο δε αναλογών ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1119 με κατονομασία «Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».
6. Για την είσπραξη των τελών από τεχνικούς ελέγχους που διενεργούν τα δημόσια ΚΤΕΟ και για όσες περιπτώσεις υπάγονται σε ΦΠΑ, καθορίστηκαν και κυκλοφόρησαν ειδικά έντυπα ΚΤΕΟ-ΦΠΑ, τα οποία οι ΔΟΥ εφοδιάζονται μέσω της ΥΔΕΑΔ. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των τελών για τους ανωτέρω ελέγχους μπορεί να γίνεται και με την έκδοση διπλότυπου είσπραξης τύπου Β’, εφόσον υπάρχει υπόλογος στις υπηρεσίες των δημόσιων ΚΤΕΟ ή την έκδοση διπλότυπου τύπου Α’, το οποίο εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπόλογος στα δημόσια ΚΤΕΟ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι αρμόδιες ΔΟΥ θα πρέπει να εξακριβώνουν το είδος του τέλους και την κατηγορία του οχήματος, προκειμένου να προσδιορίσουν αν υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού ΦΠΑ, με βάση την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί και, σε περίπτωση αμφιβολιών, να συνεργάζονται με το αρμόδιο δημόσιο ΚΤΕΟ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ειδικό τέλος που καταβάλλεται για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων των ανωτέρω κατηγοριών οχημάτων που διενεργούν τα δημόσια ΚΤΕΟ και το οποίο υπάγεται επίσης στον ΦΠΑ.
7. Τα ειδικά έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ που διατίθενται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ και τα έσοδα των οποίων εισάγονται επίσης στον ΚΑΕ 1375, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά με τα διπλότυπα τύπου Α’ και Β’, στα υπόλοιπα τέλη τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τα δημόσια ΚΤΕΟ και δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, καθώς και στα τέλη που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη προσκόμιση οχημάτων για τεχνικό έλεγχο, τα οποία δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν αντιπαροχή για τεχνικό έλεγχο, αλλά ποινή για μη εμπρόθεσμη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.
8. Τα δημόσια ΚΤΕΟ θα πρέπει να ελέγχουν τη χρήση των ορθών εντύπων παραβόλων για κάθε συγκεκριμένο τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης, στην περίπτωση τελών που υπάγονται σε ΦΠΑ και καταβάλλονται με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α’ ή Β’, αν πράγματι έχει πραγματοποιηθεί διάσπαση του συνολικού τέλους σε αξία που αφορά τον τεχνικό έλεγχο και στον αναλογούντα ΦΠΑ. Σε αντίθετη δε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν για τη διόρθωση πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
9. Οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ-ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Ο προς έκπτωση φόρος υπολογίζεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης, με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Ως δικαιολογητικό για την εν λόγω έκπτωση ισχύει το απόκομμα του παραβόλου ΚΤΕΟ-ΦΠΑ, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο οποίο επισυνάπτεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που έχει χορηγηθεί από το δημόσιο ΚΤΕΟ.
10. Επισημαίνεται τέλος ότι τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ-ΦΠΑ χρησιμοποιούνται μόνο για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα δημόσια ΚΤΕΟ. Η παρούσα εφαρμόζεται από 1.10.2008, οπότε αναμένεται να γίνει πλήρης εφοδιασμός των ΔΟΥ με τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ-ΦΠΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΝΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Περιοδικός έλεγχος (άρθρο 1.7)

Αρχικός Επανέλεγχος
Τέλος Φορ. αξία ΦΠΑ Τέλος Φορ. Αξία ΦΠΑ
1. Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. 40,00 33,61 6,39 9,00 7,56 1,44
2. Ασθενοφόρα 52,00 43,70 8,30 11,00 9,24 1,76
3. Νεκροφόρες 40,00 33,61 6,39 9,00 7,56 1,44
4. Τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 52,00 43,70 8,30 11,00 9,24 1,76
5. Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό βάρος 52,00 43,70 8,30 11,00 9,24 1,76
Ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικών επιβατ. οχημάτων (άρθρο 2.8.1) 20,00 16,81 3,19 5,00 4,20 0,80

Έλεγχος κατόπιν αίτησης (άρθρο 2.7)

Αρχικός Επανέλεγχος
Τέλος Φορ. αξία ΦΠΑ Τέλος Φορ. αξία ΦΠΑ
1. Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. 20,00 16,81 3,19 5,00 4,20 0,80
2. Ασθενοφόρα 26,00 21,85 4,15 7,00 5,88 1,12
3. Νεκροφόρες 20,00 16,81 3,19 5,00 4,20 0,80
4. Τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 26,00 21,85 4,15 7,00 5,88 1,12
5. Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό βάρος 26,00 21,85 4,15 7,00 5,88 1,12

Κάρτες καυσαερίων

Τέλος Φορ. αξία ΦΠΑ
1. Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. 10 8,40 1,60
2. Ασθενοφόρα 13 10,92 2,08
3. Νεκροφόρες 10 8,40 1,60
4. Τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 13 10,92 2,08
5. Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό βάρος 13 10,92 2,08

Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων, της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους

Φ.23/51193/5992/27.4.2007 (ΦΕΚ 786/Β’/18.5.2007) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών – Μεταφορών & Επικοινωνιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18, 19 και 20 του Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 5 του Ν.1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α’) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
δ) Των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ.293/1999 (ΦΕΚ 263/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
στ) Της υπ’ αριθ. 1093246/5486/0016/16.10.2000 (ΦΕΚ 1292/Β’/24.10.2000) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Την ανάγκη καθορισμού των τελών διενέργειας τεχνικών ελέγχων από τα δημόσια ΚΤΕΟ και καθορισμού τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Τέλη διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου

1. Τα τέλη διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των κατηγοριών οχημάτων του Παραρτήματος Ι’ της υπ’ αριθ. Φ.2/64580/2288/2.7.1999 (ΦΕΚ 1523/Β’/27.7.1999) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20.12.1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 40,00 9,00
2. Ασθενοφόρα 52,00 11,00
3. Νεκροφόρες 40,00 9,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 52,00 11,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 52,00 11,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 60,00 15,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 70,00 17,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 60,00 15,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 74,00 18,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 40,00 10,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 50,00 12,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 74,00 18,00

Στις τιμές των τελών των κατηγοριών οχημάτων 1, 2, 3, 4 και 5 του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%, ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης.

2. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία το όχημά του για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, πλέον του αντίστοιχου τέλους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπόκειται και στην καταβολή αυξημένου ειδικού τέλους, το οποίο, ανά κατηγορία οχήματος και ανάλογα με τον χρόνο εκπρόθεσμης προσέλευσης, καθορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Εκπρόθεσμο μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες Εκπρόθεσμο άνω των 15 ημερολογιακών ημερών
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 17,00 34,00
2. Ασθενοφόρα 22,00 44,00
3. Νεκροφόρες 17,00 34,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 22,00 44,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 22,00 44,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 30,00 60,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 35,00 70,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 30,00 60,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 37,00 74,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 20,00 40,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 25,00 50,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 37,00 74,00

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα δεν υπάγονται στον ΦΠΑ.

3. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία όχημα για επανέλεγχο πέραν των τριάντα (30) ημερών, πλέον του αντίστοιχου τέλους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπόκειται και στην καταβολή αυξημένου ειδικού τέλους, το οποίο, ανά κατηγορία οχήματος, καθορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή
σε ευρώ
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 8,00
2. Ασθενοφόρα 11,00
3. Νεκροφόρες 8,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 11,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 11,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 15,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 18,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 15,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 19,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 10,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 13,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 19,00

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα δεν υπάγονται στον ΦΠΑ.

Άρθρο 2
Τέλη διενέργειας ειδικού τεχνικού ελέγχου

1. Τα τέλη διενέργειας των ειδικών ελέγχων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στα διάφορα επιμέρους συστήματα, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Ενός πρότυπου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου ανάλογα με το είδος των ελέγχων:

Είδος ελέγχου Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
Έλεγχος καυσαερίων 880,00 220,00
Έλεγχος θορύβου 440,00 110,00
Έλεγχος της κατανάλωσης του κινητήρα 440,00 110,00
Άλλοι έλεγχοι 880,00 220,00

β) Ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου ανάλογα με το είδος των ελέγχων:

Είδος ελέγχου Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
Έλεγχος καυσαερίων 176,00 44,00
Έλεγχος θορύβου 88,00 22,00
Έλεγχος της κατανάλωσης του κινητήρα 88,00 22,00
Άλλοι έλεγχοι 176,00 44,00

2. Τα τέλη διενέργειας ειδικού ελέγχου, σε περίπτωση επιτρεπόμενης διασκευής οδικού οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 80,00 20,00
2. Ασθενοφόρα 100,00 25,00
3. Νεκροφόρες 80,00 20,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 100,00 25,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 100,00 25,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 120,00 30,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 140,00 35,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 120,00 30,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 150,00 38,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 80,00 20,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 100,00 25,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 150,00 38,00

3. Τα τέλη διενέργειας ειδικού ελέγχου, σε περιπτώσεις αντικατάστασης ή διασκευής του κινητήρα για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου καυσαερίων, καθορίζονται σε 176,00 ευρώ. Τα τέλη διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται σε 44,00 ευρώ.
4. Τα τέλη διενέργειας ειδικού ελέγχου για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος (πρακτικού ελέγχου οχήματος), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενός πρότυπου οδικού οχήματος, για την έκδοση έγκρισης τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται σε 880,00 ευρώ. Τα τέλη διενέργειας επανελέγχου ο οποίος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται σε 220,00 ευρώ.
5. Τα τέλη διενέργειας ειδικού ελέγχου αμαξώματος οχήματος, προαπαιτούμενου για την ταξινόμησή του από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 40,00 10,00
2. Ασθενοφόρα 52,00 13,00
3. Νεκροφόρες 40,00 10,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 52,00 13,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 52,00 13,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 60,00 15,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 70,00 18,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 60,00 15,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 74,00 19,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 40,00 10,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 50,00 13,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 74,00 19,00

6. Τα τέλη διενέργειας ειδικών ελέγχων για την έκδοση πιστοποιητικού Γενικού Ελέγχου Μεμονωμένου Οχήματος (ΓΕΜΟ), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων, βάσει Κοινοτικών Οδηγιών ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 340,00 85,00
2. Ασθενοφόρα 440,00 110,00
3. Νεκροφόρες 340,00 85,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 440,00 110,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 440,00 110,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 600,00 150,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 700,00 175,00
7. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
7α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 400,00 100,00
7β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 500,00 125,00
8. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 740,00 185,00

7. Τα τέλη διενέργειας ειδικών ελέγχων μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχο ς Επανέλεγχος
1. Επιβατικά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ. 20,00 5,00
2. Ασθενοφόρα 26,00 7,00
3. Νεκροφόρες 20,00 5,00
4. Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα) 26,00 7,00
5. Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους 26,00 7,00
6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 30,00 8,00
6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 35,00 9,00
7. Λεωφορεία
7α. Με χωρητικότητα έως και 22 επιβάτες 30,00 8,00
7β. Με χωρητικότητα άνω των 22 επιβατών 38,00 10,00
8. Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας
8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 18,00 5,00
8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 25,00 7,00
9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας 38,00 10,00

Στις τιμές των τελών των κατηγοριών οχημάτων 1, 2, 3, 4 και 5 του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%, ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης.
8. Τα τέλη διενέργειας του ειδικού τεχνικού ελέγχου εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και των επανελέγχων οι οποίοι διενεργούνται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο ειδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος, καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατηγορία οχήματος Τιμή σε ευρώ
Αρχικός έλεγχος Επανέλεγχος
1. Επιβατικά αυτοκίνητα 20,00 5,00
2. Φορτηγά αυτοκίνητα 35,00 9,00
3. Λεωφορεία 38,00 10,00
4. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) 38,00 10,00

Στην τιμή των τελών της κατηγορίας οχημάτων 1 του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19%, ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης.

Άρθρο 3
Τέλη έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων
κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου
των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

1. Για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή των δελτίων κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου Ε.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εισπράττεται ειδικό τέλος ως εξής:
α) Οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1, Ο1 και Ο2 200,00 ευρώ.
β) Οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 320,00 ευρώ.
γ) Οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e 120,00 ευρώ.
Οι ορισμοί των παραπάνω κατηγοριών δίδονται στις υπ’ αριθ. 47271/3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β’) και οικ.48145/2327/8.8.2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1207/Β’/26.8.2003).
2. Για μεμονωμένες εθνικές εγκρίσεις τύπου ή δελτία κοινοποίησης Ε.Ε. των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 θα εισπράττεται το 1/5 του αντίστοιχου ειδικού τέλους.
3. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση εθνικών εγκρίσεων τύπου και με άλλες παραλλαγές θα εισπράττεται το 1/5 του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παρ. 1, για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλάσιου του ανωτέρω ειδικού τέλους.
4. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή διόρθωση ή τροποποίηση δελτίων κοινοποίησης Ε.Ε. θα εισπράττεται το 1/5 του αντίστοιχου ειδικού τέλους που καθορίζεται στην παρ. 1.
5. Εάν στην αρχική εθνική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε (5) παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον ειδικό τέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιβολής και είσπραξης των τελών διενέργειας
τεχνικών ελέγχων και της έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου
και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου
των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

1. Τα τέλη που αναφέρονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας απόφασης και ο αναλογών σε αυτά ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται να επιβάλλεται:
α) Καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή την έκδοση της σχετικής πράξης.
β) Αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εισάγονται τα μεν τέλη στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375 με κατονομασία «Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων», ο δε αναλογών σε αυτά ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1119 με κατονομασία «ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».
2. Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται ως ακολούθως:
α) Είτε με διπλότυπο είσπραξης τύπου Β’ ή τύπου Α’.
β) Είτε με ειδικά έντυπα παραβόλων σε ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν βάσει της υπ’ αριθ. 1093246/5486/0016/16.10.2000 (ΦΕΚ 1292/Β’/24.10.2000) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τρόπος είσπραξης αυτός δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τέλη στα οποία επιβάλλεται ΦΠΑ, μέχρι την έκδοση ειδικών εντύπων παραβόλων τα οποία θα τον εμπεριέχουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών Αντώνης Μπέζας

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας