ΠΟΛ.1128/26.9.2008

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. γε’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004 (ΦΕΚ 1196/Β’), περί «Χρόνου υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ)».4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1079229/559/ΠΟΛ.1114/0015/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’), περί «Υποχρέωσης υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (TAXISnet)», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 1069914/530/ΠΟΛ.1100/0015/28.7.2006 εγκύκλιο, περί «Λήξης των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988 καθώς και των ΑΥΟΟ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις ΔΟΥ (Σάββατο ή επίσημη αργία)».
6. Την υπ’ αριθ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. 5733/Δ10Ε179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης, που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής όλων των καταστάσεων του άρθρου 20 του ΚΒΣ και του ισοζυγίου του ίδιου άρθρου λόγω των νέων φορολογικών μέτρων που δημιούργησαν πρόσθετες υποχρεώσεις, κατά την ίδια χρονική περίοδο υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων και ισοζυγίου, στους υπόχρεους.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2007, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την ΑΥΟΟ 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004, ως ακολούθως:
- Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
- Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
- Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
- Μέχρι την 22η για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν ανάλογα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣ της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2007.
3. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας ή μη εργάσιμης ημέρας για τις ΔΟΥ, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ