ΠΟΛ.1133/6.10.2008

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 1070576/2627/ΔΜ/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β’) ΑΥΟΟ «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – Αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».
5. Την υπ’ αριθ. 1079625/519/0006Α/16.8.2007 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/365) ΑΥΟΟ «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη, συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά ονοματολογία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1073732/108/0006Α/8.7.2008 ΑΥΟΟ.
6. Το υπ’ αριθ. 0015/30.4.2008 πόρισμα της ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (ΝΑCΕ, Αναθεώρηση 2).
7. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1.12.2008.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (ΦΕΚ 65/Β’) ΑΥΟ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ