ΠΟΛ.1135/14.10.2008

Δήλωση αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 15.10.2007 – 15.5.2008

Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ στην εκπλήρωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟΟ υποχρέωσής τους να υποβάλουν δήλωση των αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης του τέλους της χειμερινής περιόδου 15.10.2007 – 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της εν λόγω δήλωσης εμπρόθεσμα μέχρι και την Τετάρτη 22.10.2008.
Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης αυτής από τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ, τα αποθέματα του τέλους της εν λόγω χρήσης θα θεωρούνται μηδενικά.

 
Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ