ΠΟΛ.1136/14.10.2008

Ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής ΦΠΑ καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

Με σκοπό την ορθή συμπλήρωση των αρχείων που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2008 σε καπνοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις επιστροφής με λανθασμένα στοιχεία, όσον αφορά τα ποσά που δικαιούνται επιστροφής οι εν λόγω παραγωγοί, μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 1117719/9944/1445/Β0014/ΠΟΛ.1144/6.12.2007 εγκύκλιο.
Στην ανωτέρω περίπτωση οι συμπληρωματικές, τροποποιητικές δηλώσεις καθώς και η διόρθωση του βιβλίου μεταγραφής αιτήσεων από τις συνεταιριστικές οργανώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31.10.2008, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.
Οι ενέργειες που προβλέπονται από την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1144/6.12.2007 για τις ΔΟΥ πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι 31.12.2008.
Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (31.12.2008) οι αρμόδιες ΔΟΥ οφείλουν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες που προβλέπονται από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1144/6.12.2007 και για αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί κατά το έτος 2007.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση κοινοποιείται η εγκύκλιος ΠΟΛ.1144/6.12.2007.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

Αντώνης Μπέζας