ΠΟΛ.1137/15.10.2008

Συμπλήρωση – τροποποίηση της απόφασής μας 11142200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/Β’/2006)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α’/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις).
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού».
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την επέκταση των Φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 11142200/8853/0016/27.12.2006 απόφασής μας συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες τράπεζες και των τραπεζών Πανελλήνια Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων από το οικονομικό έτος 2009 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω τραπεζών.
2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών

11142200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/Β’/29.12.2006)

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α’) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «περί Δημοσίου Λογιστικού».
3. Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204/Β’).
4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των τραπεζών: Εθνική, Εμπορική, ALPHA Bank, Γενική, Αττική, Πειραιώς, EFG EUROBANK Εργασίας, Εγνατία, Λαϊκή, Ελληνική Τράπεζα, PROTONBANK, MILLENNIUM Bank, Αγροτική, ASPIS Bank, PROBANK, Τράπεζα Κύπρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.
2. Για την ένταξη των φορολογούμενων στο σύστημα επιστροφής του φόρου εισοδήματος:
α) Ο φορολογούμενος σημειώνει στη δήλωσή του την τράπεζα και τον αριθμό του IBAN λογαριασμού (ταμιευτηρίου, όψεως ή τρεχούμενο) σε πίστωση του οποίου επιθυμεί να μεταφερθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.
β) Εφόσον δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό ή δεν επιθυμεί την πίστωση του λογαριασμού του με το επιστρεφόμενο ποσό, θα δηλώνει μία από τις παραπάνω τράπεζες, στην οποία θέλει να δοθεί εντολή από το Δημόσιο να του καταβληθεί το επιστρεφόμενο ποσό του φόρου εισοδήματος.
3. Η ΓΓΠΣ θα παράγει σε μαγνητικό μέσο (CD) δύο αρχεία, από τα οποία το ένα θα περιλαμβάνει τους δικαιούχους της περ. α’ και το άλλο τους δικαιούχους της περ. β’ της προηγούμενης παραγράφου.
4. Τα μαγνητικά μέσα που θα περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας, θα συνοδεύονται:
α) Από ειδική εντολή του εξουσιοδοτούμενου, δια της παρούσας, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, για τη χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο-u931 Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πίστωση των λογαριασμών των τραπεζών.
β) Από έγγραφο της ΓΓΠΣ, στο οποίο θα αναφέρονται:
αα) ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων επιστροφής φόρου που περιλαμβάνει το κάθε μαγνητικό μέσο,
ββ) το συνολικό ποσό του επιστρεφόμενου φόρου στους δικαιούχους και
γγ) η ημερομηνία πίστωσης των δικαιούχων.
5. Σε περίπτωση απεργίας διαρκείας της τράπεζας την οποία ο φορολογούμενος είχε σημειώσει στη δήλωσή του για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος, η επιστροφή θα γίνεται από τις άλλες τράπεζες μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού.

Άρθρο 2

Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την ανακεφαλαιωτική κατάσταση της ΓΓΠΣ που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις τράπεζες σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 1 είτε σε λογαριασμούς καταθέσεων είτε σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς και το σύνολο αυτών ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη μεταφορά του συνολικού ποσού, σε πίστωση των λογαριασμών των Τραπεζών, με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών».

Άρθρο 3

1. Μετά από την παραλαβή των μαγνητικών μέσων και ειδικών εντολών, οι τράπεζες θα προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
α) Θα ελέγχουν αν ο λογαριασμός που έχει δηλωθεί από τον φορολογούμενο είναι λανθασμένος ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο δεν μπορεί να πιστωθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα μεταφέρουν το επιστρεφόμενο ποσό σε μεταβατικό άτοκο λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ του δικαιούχου, ενημερώνοντας σχετικά τη ΓΓΠΣ για τις καταρχήν απορρίψεις εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή των μαγνητικών μέσων. Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή των μαγνητικών μέσων με τους δικαιούχους της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, θα πιστώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που περιέχονται στο μαγνητικό μέσο με τα αναγραφόμενα σε αυτό ποσά και με βάση τη σχετική ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού τους.
β) Τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του μαγνητικού μέσου της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, με την ειδική εντολή για την πίστωση του λογαριασμού τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τράπεζες θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων, μέσω μεταβατικών άτοκων λογαριασμών, με βάση τον ΑΦΜ, τα ποσά που δικαιούνται και τα οποία περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο μέσο.
2. Στις περιπτώσεις που η επιστροφή γίνεται από μεταβατικό άτοκο λογαριασμό, με βάση τον ΑΦΜ του δικαιούχου, η ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος που αποστέλλεται από τη ΓΓΠΣ, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν στην τράπεζα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παραστατικό ταμείου αυτής. Ο εξουσιοδοτημένος για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό πρέπει να επιδείξει στην τράπεζα και την αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου ή ένα από τα στοιχεία του άρθρου 6 του Ν.1599/1986 ή φωτοαντίγραφο αυτών θεωρημένο από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική Αρχή.

Άρθρο 4

1. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση λάθους, να ζητά από τις τράπεζες, με αιτιολογημένη εντολή του:
α) Την επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς, με βάση τον ΑΦΜ, εφόσον τα σχετικά ποσά δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους τους.
β) Την επιστροφή με αντιλογισμό και με τη συναίνεση των τραπεζών του ποσού του επιστρεφόμενου φόρου της ίδιας χρήσης στον λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου. Προϋπόθεση για την επιστροφή αυτή, είναι η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου κατά την εκτέλεση της εντολής αντιλογισμού από την τράπεζα. Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, οι τράπεζες θα δίνουν στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού καταθέσεων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου κ.λπ.), προκειμένου να προβεί σε καταλογισμό των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται οίκοθεν από τις τράπεζες, μετά από fax της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι τράπεζες θα απαντούν με fax, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν πραγματοποιήθηκε ή όχι η επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο.
2. Τα ποσά που τηρούνται στις τράπεζες σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό, με βάση τον ΑΦΜ, και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου κάθε οικονομικού έτους, θα επιστρέφονται στο Δημόσιο σε πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και με valeur 21η Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, οι τράπεζες αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ:
α) Μαγνητικό μέσο με τα μη πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο, το σύνολο των οποίων πρέπει να συμφωνεί με την εντολή της κάθε τράπεζας, προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.»
β) Μαγνητικό μέσο με τα πληρωθέντα ποσά ανά δικαιούχο, το οποίο θα περιέχει το υποκατάστημα της τράπεζας και την ημερομηνία πληρωμής. Στο μέσο αυτό θα περιλαμβάνονται και οι δικαιούχοι που κατά τη διάρκεια του έτους έγινε αντιλογισμός του ποσού επιστροφής τους.

Άρθρο 5

1. Οι τράπεζες που μετέχουν σε αυτό το σύστημα, αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ πίνακα των υποκαταστημάτων τους με τα στοιχεία της διεύθυνσής τους (οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, επωνυμία) και τον κωδικό τους αριθμό.
2. Τα μαγνητικά μέσα που αποστέλλει η ΓΓΠΣ προς τις τράπεζες, θα περιέχουν αρχείο με τρεις (3) τύπους εγγραφών (records):
α) Header record.
β) Record με τα στοιχεία του φορολογούμενου.
γ) Trailer record.
Τα ως άνω records κατά σειρά έχουν την εξής δομή:

Α. Header record

1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 1) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός της τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Ημερομηνία κατάθεσης και εντολής 8 χαρακτήρες
4. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 8 χαρακτήρες
5. Κενά 75 χαρακτήρες
Σύνολο 95 χαρακτήρες

Β. Το record με τα στοιχεία του φορολογούμενου

1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 2) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Κωδικός χώρας (πάντα GR) 2 χαρακτήρες
4. Αριθμός λογαριασμού 25 χαρακτήρες
5. ΑΦΜ 10 χαρακτήρες
6. Ποσό επιστροφής 9 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
7. Χρέωση ή πίστωση (πάντα τον αριθμό 2) 1 χαρακτήρας
8. Επώνυμο 18 χαρακτήρες
9. Όνομα 6 χαρακτήρες
10. Πατρώνυμο 3 χαρακτήρες
11. Ημερομηνία διαθεσιμότητας (valeur) 8 χαρακτήρες
12. Ημερομηνία κατάθεσης από τη ΓΓΠΣ 8 χαρακτήρες
13. Κενά 1 χαρακτήρας
Σύνολο 95 χαρακτήρες

Γ. Trailer record

1. Τύπος record (πάντα τον αριθμό 3) 1 χαρακτήρας
2. Κωδικός τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Πλήθος records 6 χαρακτήρες
4. Το συνολικό ποσό εντολής 12 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
5. Κενά 73 χαρακτήρες
Σύνολο 95 χαρακτήρες

Η Ένωση Τραπεζών θα δώσει στη ΓΓΠΣ τον αλγόριθμο για τα ψηφία ελέγχου, για να γίνεται έλεγχος των λογαριασμών προς αποφυγή λαθών.

Δ. Μετά από τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους θα στέλνονται στη ΓΓΠΣ, σε μαγνητικό μέσο, δύο (2) αρχεία ως εξής:
α) Αρχείο των ανεξόφλητων: θα έχει ίδια δομή μ’ εκείνη που στέλνει η ΓΓΠΣ σε κάθε παρτίδα (με header – trailer και αναλυτικά records).
β) Αρχείο των εξοφλημένων μέσω άτοκου μεταβατικού λογαριασμού με βάση τον ΑΦΜ και θα έχει την εξής δομή:

1. ΑΦΜ 10 χαρακτήρες
2. Κωδικός τράπεζας 3 χαρακτήρες
3. Κωδικός υποκαταστήματος εξόφλησης 4 χαρακτήρες
4. Ημερομηνία εξόφλησης 8 χαρακτήρες
5. Ποσό 9 χαρακτήρες (χωρίς πρόσημο)
6. Αριθμός ταμείου πληρωμής 4 χαρακτήρες
7. Αριθμός πράξης πληρωμής 4 χαρακτήρες
8. Filler 3 χαρακτήρες
Σύνολο 45 χαρακτήρες

Άρθρο 6

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. 1032543/1540/0016/2002 (ΦΕΚ 577/Β’) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 2.1.2007, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.