ΠΟΛ.1138/15.10.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’), που αναφέρονται στην παράταση των προθεσμιών παραγραφής και σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:
Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31.12.2008 παρατείνονται μέχρι 31.12.2009.
Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31.12.2008, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2002) είτε πρόκειται για προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000 και 2001, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σχετικές οι διατάξεις των παρ. 18 άρθρου 19 του Ν.3091/2002 και παρ. 2 άρθρου 22 του Ν.3212/2003, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, σχετικές οι διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 22 του Ν.3212/2003 κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ, όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.
Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη διεύθυνση http://10.16.59.100, καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.
Περαιτέρω, με τις ίδιες ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω παράταση των προθεσμιών παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.
Σημειώνεται ότι μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις 31.12.2009 λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997, 1998 και 1999, καθώς και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων άρθρων 15-17 του Ν.3091/2002 υποθέσεων των ετών 2003 και 2004. Διευκρινίζεται επίσης ότι η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ