ΠΟΛ.1139/21.10.2008

Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της ΔΕΗ

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Στην υπ’ αριθ. 1093993/1761/ΔΕ-Α/ΠΟΛ.1044/25.2.2008 διαταγή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 έχουν εφαρμογή και για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την έννοια ότι υπάρχει υποχρέωση θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη και υποβολής των Εντύπων Ε.283, καθόσον οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο των εν λόγω διατάξεων (ενόψει και του σκοπού των διατάξεων αυτών) κατ’ ανάλογο τρόπο όπως τα τεχνικά έργα, εφόσον για παράδειγμα διαθέτουν κατασκευές βάσεων στήριξης από σκυρόδεμα, οικίσκους για την τοποθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού και κάθε άλλου είδους κατασκευές.
2. Περαιτέρω, στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 1055500/4600/0009Α/ΠΟΛ.1165/26.7.1990 εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, αναφέρεται ότι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εργασίας είναι ο αδειούχος ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τη δήλωση. Αν η δήλωση υπογράφεται από μηχανικό, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο, τότε έχει την υποχρέωση να αναφέρει και το ονοματεπώνυμο του εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγου που θα εκτελέσει την εργασία, ο οποίος και θα προσυπογράψει τη δήλωση.
3. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών, στις περιπτώσεις που οι οικείες εργασίες δεν έγιναν από εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγο, η σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται μόνο από τον διπλωματούχο μηχανικό, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι οικείες εργασίες έγιναν από εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγο, ανεξάρτητα αν η σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται πάλι από διπλωματούχο μηχανικό, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο, αυτή προσυπογράφεται πάντα και από τον εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγο. Στις περιπτώσεις αυτές που η υπεύθυνη δήλωση προσυπογράφεται και από τον εγκαταστάτη – ηλεκτρολόγο, ευνόητο είναι ότι και οι δύο ως άνω επαγγελματίες έχουν υποχρέωση έκδοσης των οικείων κατά περίπτωση φορολογικών στοιχείων.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ