ΠΟΛ.1140/15.10.2008

Παράταση χρόνου υποβολής στις ΔΟΥ των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/A’).2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α’).
3. Τις διατάξεις του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α’), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Τη διαπίστωση της αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, λόγω μη έγκαιρης έκδοσής τους.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής στις ΔΟΥ των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, όπως αυτή καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128/Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι την 31.12.2008.
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή από 15.9.2008.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ