ΠΟΛ.1142/31.10.2008

Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα διευκρινίζεται ότι:
Ο Ν.3634/2008, ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009.
Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία. Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) μεταξύ συζύγων και προστατευόμενων κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τέκνων τους στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, στην οποία θα δηλώνεται η κατοικία για την οποία ζητείται η απαλλαγή και οι λοιποί συνιδιοκτήτες, δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί σ’ αυτή.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γεν. Γραμματέας Οικονομίας & Οικονομικών
Νικόλαος Ανδριανόπουλος