Ερώτηση

83Α. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΛΠ) ΣΕ
α) ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, β) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ),γ) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ OFFSHORE & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.).ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΙ Φ.Π.Α.

Απάντηση

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:

α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή,  είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.

Περαιτέρω ωστόσο στην παρ.13 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι:

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικό τρόπο και ιδίως αυτών που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, δηλαδή:
1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,
 2. η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του,
3. η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων,
4. η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών,
5. η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως0προς μη υποκείμενο στον φόρο:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.

  β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στο εσωτερικό της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14
1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ αποστάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,
2. η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του,
3. η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων,
4. η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε¬ρών παιχνιδιών,
 5. η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως».
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω:
Α) Για τους ιδιώτες στο εξωτερικό
1) Αν είναι εντός Ε.Ε.
Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 13 και τόπος φορολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση Β, είναι η Ελλάδα. Με βάση τα παραπάνω είστε υποχρεωμένος  να εκδώσετε ΑΠΥ  με ΦΠΑ τον οποίο θα τον αποδώσετε στο Ελληνικό Δημόσιο, με την συμπλήρωση των κωδικών 303 και 333 της περιοδικής σας δήλωσης.
2) Αν είναι από Τρίτη χώρα
Εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 13 περίπτωση Β και τόπος φορολογίας είναι εκτός Ελλάδας - ΕΕ. Με βάση τα παραπάνω είστε υποχρεωμένος  να κόψετε ΑΠΥ χωρίς ΦΠΑ, αναφέροντας « χωρίς ΦΠΑ λόγω άρθρου 14 Ν. 2859/2000» και να καταχωρίσετε το ποσό στον κωδικό 308 της περιοδικής δήλωσης.
Α) Για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό
1) Αν είναι εντός Ε.Ε.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να προχωρήσετε σε έλεγχο εγκυρότητας ΑΦΜ μέσω του συστήματος VIES. Στην περίπτωση που ο ΑΦΜ είναι έγκυρος θα πρέπει να εκδώσετε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ αναφέροντας « χωρίς ΦΠΑ λόγω άρθρου 14 Ν. 2859/2000», καθώς και να συμπεριλάβετε το ποσό στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα, επειδή θεωρείται ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας. Στην περιοδική δήλωση θα πρέπει να καταχωρήσετε τα ποσά στους κωδικούς 345 και 308 .
2) Αν είναι εκτός ΕΕ ή από εξωχώρια εταιρεία
Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 13 περίπτωση Β και σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση Α, τόπος φορολογίας είναι εκτός Ελλάδας - ΕΕ. Με βάση τα παραπάνω είστε υποχρεωμένος  να κόψετε ΤΠΥ χωρίς ΦΠΑ, αναφέροντας « χωρίς ΦΠΑ λόγω άρθρου 14 Ν. 2859/2000» και να καταχωρίσετε το ποσό στον κωδικό 308 της περιοδικής δήλωσης.