ΠΟΛ.1143/31.10.2008

Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του Ν.3634/2008.
2. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.3. Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) φυσικών προσώπων έτους 2008 δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) των ετών 2005 έως 2008. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης (Πίνακας 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων) με τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ έτους 2008.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα στοιχεία της δήλωσης ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων έτους 2008, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) έτους 2008 στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ να διορθώσει τα κάτωθι:
2.1. Στοιχεία της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.
2.2. Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου. Συγκεκριμένα, διεύθυνση ακινήτου, δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, προσόψεις, κατηγορία ακινήτου, ειδικές συνθήκες, όροφος, επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος, έτος κατασκευής κτίσματος, επιφάνεια οικοπέδου, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.
2.3. Προσθήκη ακινήτου.
2.4. Διαγραφή ακινήτου.
Αν ο υπόχρεος μεταβάλλει περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφει ακίνητα, τότε απαιτείται η προσκόμιση των οικείων παραστατικών. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς του υπόχρεου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α’) όπως ισχύει, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
3. Για τις διορθώσεις δηλώσεων ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων έτους 2008 που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω (υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9) εντός εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Για τη χορήγηση της απαλλαγής κτίσματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο επιταγμένο από το στρατό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4442/1929 (ΦΕΚ 339/Α’), απαιτείται αίτηση επανεκκαθάρισης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1.1.2008, κατά περίπτωση είναι:
4.1. Άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
4.2. Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.
4.3. Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
Εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ αποδεχτεί την αιτίαση του υπόχρεου, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.2717/1999, όπως ισχύει.
5. Αν ο υπόχρεος αμφισβητεί τη φορολογητέα αξία ακινήτου, που έχει προσδιορίσει η υπηρεσία για το έτος 2008, τότε υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση επανεκκαθάρισης σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος ΕΤΑΚ, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υπόχρεου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
6. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του τρόπου κατανομής του αφορολόγητου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτησίας), υποβάλλεται η αίτηση επανεκκαθάρισης του Υποδείγματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης.
Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υπόχρεου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του Ν.2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Ειδικά για το έτος 2008 στους έγγαμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000 ευρώ, επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των μεγαλύτερων σε αξία εμπράγματων δικαιωμάτων κατοικίας των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.
7. Για το έτος 2008, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παρ. 8 της υπ’ αριθ. 1086066/893/0013/ΠΟΛ.1120/13.8.2008 ΑΥΟΟ, δεν απαιτούνται διορθώσεις στις στήλες του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ που δεν είναι συμπληρωμένες. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και ο χρόνος συμπλήρωσης των ελλείψεων αυτών, για την ορθή απεικόνιση των δικαιωμάτων αυτών στο περιουσιολόγιο.
8. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας