ΠΟΛ.1144/3.11.2008

Αποστολή στις ΔΟΥ καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες ΔΟΥ της χώρας μας ελληνικοί ΑΦΜ

Σχετικά: Κανονισμός 1798/2003/ΕΚ και Κανονισμός 1925/2004/ΕΚ.
Στα πλαίσια των ερευνών που πραγματοποιεί η υπηρεσία μας (λόγω αρμοδιότητας) για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και της κυκλικής απάτης τύπου ΚΑΡΟΥΖΕΛ, σε συνδυασμό με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές των άλλων κρατών – μελών, σας αποστέλλουμε κατάσταση με όλους τους ελληνικούς ΑΦΜ οι οποίοι χορηγήθηκαν από την υπηρεσία σας σε φορολογικούς αντιπροσώπους κοινοτικών εντολέων, το όνομα ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τον ΑΦΜ, το κράτος – μέλος προέλευσης των κοινοτικών εντολέων, τη διεύθυνση και ό,τι άλλο σχετικό στοιχείο του εντολέα προκύπτει από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΠΣ.
Η κατάσταση με τα στοιχεία των φορολογικών αντιπροσώπων καθώς και τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία των εντολέων τους, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη ΓΓΠΣ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή αρχείου Excel.
Επισημαίνεται ότι η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, προκειμένου η υπηρεσία μας να σχηματίσει άποψη για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, να προγραμματίσει τις μελλοντικές της ενέργειες, ενόψει του νέου συστήματος που θα εφαρμόσουμε για τους μη εγκατεστημένους στη χώρα μας αλλοδαπούς υποκείμενους, εγκατεστημένους στην Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 65/2000/ΕΚ, με τις οποίες κοινοτικές διατάξεις εναρμονίστηκε ο ελληνικός Ν.2859/2000 για τον ΦΠΑ. Επίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία κοινής, με τα άλλα κράτη – μέλη, βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των μη εγκατεστημένων και των φορολογικών αντιπροσώπων τους, με στόχο την πραγματοποίηση ελέγχων και την πάταξη της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ.
Επειδή στη συνημμένη κατάσταση τα στοιχεία κάθε αλλοδαπού εντολέα δεν είναι πλήρη και κυρίως ο ΑΦΜ/ΦΠΑ αυτού στο εξωτερικό είναι λανθασμένος, παρακαλούμε να καλέσετε τους φορολογικούς αντιπροσώπους στους οποίους χορηγήσατε ελληνικούς ΑΦΜ προκειμένου να μας παρέχουν άμεσα όλα τα στοιχεία του αλλοδαπού εντολέα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή, αλλά κυρίως να διαπιστωθεί ότι ο αλλοδαπός εντολέας ΔΕΝ έχει διακόψει την οικονομική του δραστηριότητα στο εξωτερικό και για την οποία όρισε φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας και κυρίως ότι, η εντολή προς τον φορολογικό αντιπρόσωπο, για τη σχετική αντιπροσώπευση ισχύει ακόμα.
Επισημαίνεται ότι, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά τη διάρκεια των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον να υπάρχει στη συγκεκριμένη κατάσταση η ένδειξη ότι οι εν λόγω ΑΦΜ των αλλοδαπών εντολέων δεν έχουν απενεργοποιηθεί στο άλλο κράτος – μέλος.
Για το λόγο αυτό, όταν οι φορολογικοί αντιπρόσωποι θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή σας προκειμένου να σας γνωστοποιήσουν τους ΑΦΜ των εντολέων τους στο εξωτερικό, παρακαλούμε τη ΔΟΥ να:
1. Επικοινωνεί με την υπηρεσία μας, αποστέλλοντας έγγραφο στα Fax: 2103637103, 2103616216 στο οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «επιβεβαίωση ΑΦΜ για την ΠΟΛ.1144/2008», προκειμένου να σας αποστείλουμε από τη βάση δεδομένων του VIES τη σχετική επιβεβαίωση ή μη του ξένου ΑΦΜ.
2. Σημειώνει επάνω στη σχετική κατάσταση η οποία θα αποσταλεί στις ΔΟΥ από τη ΓΓΠΣ δίπλα στον αλλοδαπό ΑΦΜ την ένδειξη «Επιβεβαιώνεται από τη 14η Δ/νση».
3. Επιστρέψει ηλεκτρονικά την κατάσταση στο Tμήμα VIES της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, στην οποία θα έχει αναγράψει τον σωστό ΑΦΜ και τα λοιπά στοιχεία του αλλοδαπού εντολέα. Η αποστολή θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sefstath@gsis, εντός μηνός από την παραλαβή της γραπτής επιβεβαίωσης της εγκυρότητας ή μη του κοινοτικού ΑΦΜ από την υπηρεσία μας.
4. Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό ο φορολογικός αντιπρόσωπος να διορθώσει τον λανθασμένο ΑΦΜ ή τα λοιπά στοιχεία του εντολέα του, η ΔΟΥ να αναγράψει στη σχετική στήλη της κατάστασης ότι προέβη ενδεχόμενα σε:
α) έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον φορολογικό αντιπρόσωπο και αποστολή των αποτελεσμάτων στην υπηρεσία μας προκειμένου να τα αποστείλουμε στο κράτος – μέλος του εντολέα για έλεγχο εκεί, μέσω της αμοιβαίας συνδρομής ή/και
β) απενεργοποίηση του ελληνικού ΑΦΜ (με ημερομηνία που προκύπτει από το VIES).
Επισημαίνεται ότι:
- Σε περίπτωση που μετά από το αίτημα για επιβεβαίωση ή μη του αλλοδαπού ΑΦΜ από το Τμήμα VIES διαπιστώσετε ότι, οι ΑΦΜ των αλλοδαπών εντολέων έχουν απενεργοποιηθεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να φροντίσετε για την άμεση απενεργοποίηση των ελληνικών ΑΦΜ τους οποίους χορηγήσατε στους φορολογικούς τους αντιπροσώπους, με την υποβολή της σχετικής δήλωσης από τον φορολογικό αντιπρόσωπο (σύμφωνα με τις οικείες περί ΦΠΑ διατάξεις του Ν.2859/2000) και ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία διακοπής του εντολέα που προκύπτει από το VIES.
- Σε περίπτωση που πληροφορηθείτε από τον φορολογικό αντιπρόσωπο ότι ο ελληνικός ΑΦΜ, ο οποίος χορηγήθηκε στον αλλοδαπό εντολέα από την υπηρεσία σας παραμένει ανενεργός, παρακαλούμε να φροντίσετε για την απενεργοποίησή του με την υποβολή δήλωσης από τον φορολογούμενο (σύμφωνα με τις οικείες περί ΦΠΑ διατάξεις του Ν.2859/2000).
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους φορολογικούς αντιπροσώπους, ότι η μη άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση από τη ΔΟΥ, με συνέπεια την αδυναμία διόρθωσης των παραπάνω λαθών στα στοιχεία των εντολέων τους, συνεπάγεται τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών και την υποψία ότι οι λανθασμένοι κοινοτικοί ΑΦΜ ή τα στοιχεία των αλλοδαπών εντολέων πιθανόν να αφορούν ενδεχόμενη εμπλοκή σε φοροδιαφυγή ή κυκλώματα απάτης. Τονίζεται ότι, στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα κράτη – μέλη, ισχύει η αλληλέγγυα ευθύνη και εις ολόκληρο μεταξύ του αλλοδαπού εντολέα και του φορολογικού αντιπροσώπου τον οποίον αυτός όρισε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 35, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 55 του Ν.2859/2000 για τον ΦΠΑ.
Τονίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των τμημάτων ΦΠΑ των ΔΟΥ, όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να είναι σε θέση η χώρα μας να αποστέλλει σωστά στοιχεία στα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Παρακαλούμε οι οικονομικοί επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως μεριμνήσουν για τη σωστή εφαρμογή από τις ΔΟΥ των παραπάνω οδηγιών.
Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία που ενδεχόμενα θα χρειαστεί στο μέλλον, προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί σωστά και έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις, έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά είναι μέρος μιας σειράς μέτρων τα οποία πραγματοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.