ΠΟΛ.1147/7.11.2008

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1070576/2627/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062/Β’) ΑΥΟΟ «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» ορίζεται ότι, μετά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια ΔΟΥ, η αντίστοιχη βεβαίωση.Οι βεβαιώσεις αυτές είναι μοναδικές, φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, δε γίνονται σε καμία περίπτωση χειρόγραφες διορθώσεις πάνω στο σώμα της βεβαίωσης είτε αυτή είναι πρωτότυπη είτε επανεκτυπωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αριθ. 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ.1150/15.5.2002 ΕΔΥΟ.
2. Επανεκτύπωση της βεβαίωσης έναρξης χορηγείται επίσης για να χρησιμοποιηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Π.Δ.218/2001 – ΦΕΚ 168/Α’) και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τον φορολογούμενο.
3. Με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/92/29.12.2006 (ΦΕΚ 1/Β’/2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μπορούν να ικανοποιούν αιτήσεις επανεκτύπωσης των παρακάτω βεβαιώσεων:
- Απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου.
- Έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.
- Διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.
- Αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.
4. Με την ένταξη των ΔΟΥ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (TAXIS), εμφανίστηκε η εικόνα των επιτηδευματιών με ελλιπή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν με αιτία μεταβολής την «Υπηρεσία λόγω μετάπτωσης».
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο φορολογούμενος αιτείται χορήγηση βεβαίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την ένταξη των ΔΟΥ στο TAXIS, o αρμόδιος υπάλληλος θα ανατρέχει στο έντυπο αρχείο της ΔΟΥ και εάν δεν υπάρχει σ’ αυτό αντίγραφο της αιτούμενης βεβαίωσης, τότε θα προβαίνει στη σύνταξη απαντητικού εγγράφου, το οποίο θα αναφέρεται στα στοιχεία της επιχείρησης που προκύπτουν από το τηρούμενο αρχείο της ΔΟΥ.
5. Αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου (π.χ. τα Έντυπα Μ0, Μ2, Μ3, Μ13, οι υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.) θα χορηγείται από το τμήμα Μητρώου μόνο ως απλό φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πρέπει να το προσκομίσει σε άλλη υπηρεσία, δεν θα επικυρώνεται, αλλά θα επισυνάπτεται σε απαντητικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόκειται για φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο του τμήματος.
6. Στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων επιτηδευματιών, λόγω καταστροφής των σχετικών αρχείων, η αρμόδια ΔΟΥ θα παραλαμβάνει εις διπλούν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του επιτηδευματία, αναγράφοντας επισημειωματικά στο αντίγραφο της δήλωσης που επιστρέφεται σε αυτόν, την ένδειξη «Παρελήφθη όμοια, χωρίς όμως να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης, λόγω μη διατήρησης των σχετικών αρχείων» (σχετ. η υπ’ αριθ. 1068622/826/0006/ΠΟΛ.1127/14.7.1992 ΕΥΟ).
7. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση των στοιχείων του υποσυστήματος Μητρώου φορολογουμένων σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, που αποτελούν ΝΠΔΔ, διενεργείται από τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες (άρθρο 85 παρ. 5 περ. στ’ του Ν.2238/1994, όπως έχει προστεθεί με τον Ν.3220/2004 – ΦΕΚ 15/Α’).

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ