ΠΟΛ.1148/10.11.2008

Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005.
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Τη διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.449.067,00 ευρώ.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Αποκατάσταση λαθών και ελλείψεων των στοιχείων
των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

1. Η αποκατάσταση των λαθών και ελλείψεων των στοιχείων ακινήτων των υπόχρεων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) είτε με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής δικτυακού τόπου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τα λάθη έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος και το πλήθος τους. Για τη διόρθωση των συγκεκριμένων λαθών, ο υπόχρεος οφείλει να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω μέσα διόρθωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Στην περίπτωση που το πλήθος των λαθών υπερβαίνει τα τρία (3) ή δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ) μετά από την επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής από τον φορολογούμενο.
4. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνθεση εικόνας της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2005 έως 2008, χρησιμοποιείται η διαδικτυακή εφαρμογή για την εκ νέου καταχώριση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1.1.2008.
5. Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ή της διαδικτυακής εφαρμογής, επέχουν θέση δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Άρθρο 2
Ταυτοποίηση υπόχρεου

1. Η πιστοποίηση του υπόχρεου πραγματοποιείται με τη χρήση του ΑΦΜ και του ειδικού κωδικού αναγνώρισης. Ο ειδικός κωδικός αναγνώρισης αποδίδεται και γνωστοποιείται στους υπόχρεους με ταχυδρομική επιστολή.
2. Για την ταυτοποίηση, επιπρόσθετα, δύναται να χρησιμοποιηθούν ειδικά στοιχεία των πρόσφατων Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ή του Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας TAXIS.
3. Ο ειδικός κωδικός αναγνώρισης και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου αυτού ταυτοποιούν τον υπόχρεο και αποτελούν απόρρητο φορολογικό και προσωπικό στοιχείο. Το σύνολο των ανωτέρω σε συνδυασμό με τον ΑΦΜ διαχειρίζεται μόνο ο υπόχρεος, έτσι ώστε αυτός ή πρόσωπα της επιλογής του να τον γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του, με δική του ευθύνη.
4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει την 31.3.2009.

Άρθρο 3
Διαδικασία διορθώσεων μέσω τηλεφωνικού κέντρου

Στις περιπτώσεις που έχει προσδιοριστεί η ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων κατά την 1.1.2008, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί το ΕΤΑΚ λόγω λαθών που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναφέρονται στο Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, εφόσον δεν ξεπερνούν τα τρία (3), ο υπόχρεος πραγματοποιεί τις απαραίτητες διορθώσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, ως ακολούθως:
1. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αποστέλλεται επιστολή, όπως το συνημμένο Υπόδειγμα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην οποία αναφέρονται ενδεικτικά τα λάθη ή οι παραλείψεις που αναδείχθηκαν μετά από την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2008.
2. Ο υπόχρεος οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της παρ. 1 του άρθρου αυτού, να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο και, αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, να υπαγορεύσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα σημεία που υποδεικνύονται.
3. Οι διορθώσεις εκτυπώνονται και αποστέλλονται ταχυδρομικά στους υπόχρεους, οι οποίοι οφείλουν να τις διατηρούν ως δηλώσεις στοιχείων ακινήτων.
4. Η τηλεφωνική επικοινωνία ηχογραφείται κατόπιν ενημέρωσης του πολίτη.
5. Ο υπόχρεος που έχει ειδοποιηθεί προκειμένου να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο για την πραγματοποίηση των απαραίτητων διορθώσεων, δύναται να επιλέξει εναλλακτικά τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής του άρθρου 4 της παρούσας.
6. Στις περιπτώσεις που δεν δύναται να προσδιοριστεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου η γεωγραφική θέση ακινήτου, ο φορολογούμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας, με τους ίδιους κωδικούς ταυτοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι όποιες άλλες διορθώσεις ή συμπληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, θεωρούνται έγκυρες και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή.

Άρθρο 4
Διαδικασία διορθώσεων
με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής

Στις περιπτώσεις που έχει προσδιοριστεί η ακίνητη περιουσία του υπόχρεου κατά την 1.1.2008, αλλά δεν μπορεί να υπολογιστεί ορθά το ΕΤΑΚ λόγω λαθών που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα Β’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση της εικόνας της περιουσιακής κατάστασης την 1.1.2008, ο υπόχρεος οφείλει να πραγματοποιήσει τις διορθώσεις μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ως ακολούθως:
1. Από τη ΓΓΠΣ αποστέλλεται:
α) επιστολή, όπως το συνημμένο Υπόδειγμα Β’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά διόρθωση λαθών, παραλείψεων ή μη ακριβούς εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης των ακινήτων, που αναδείχθηκαν μετά από την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2008 ή
β) επιστολή, όπως το συνημμένο Υπόδειγμα Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά την εκ νέου καταχώριση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 1.1.2008.
2. Ο υπόχρεος οφείλει, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της επιστολής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, να συνδεθεί με τη διαδικτυακή εφαρμογή στον δικτυακό τόπο www.e-9.gr και, αφού πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις στα σημεία που υποδεικνύονται.
3. Στην περίπτωση που απαιτείται ο ακριβής εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης του ακινήτου, ο υπόχρεος χρησιμοποιεί τον ψηφιακό χάρτη και επιλέγει χωροταξικά τη θέση του ακινήτου.
4. Στην περίπτωση που οι υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν ή να συντεθούν με οποιαδήποτε επεξεργασία, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εξ αρχής δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης ή εξ αρχής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο υπόχρεος οφείλει να εκτυπώνει και να διατηρεί τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει.

Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3471/2006 για το απόρρητο των συνδιαλέξεων δεν θίγονται.
2. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ίδιοι όροι χρήσης της δικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317/Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ