ΠΟΛ.1149/13.11.2008

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α’/2.10.2008) – Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α’/2.10.2008), σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.634/1977 (ΦΕΚ 186/Α’/1977), για την υποβολή δήλωσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ.3958/1959, όπως είχε παραταθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 5618/3.11.2006 (ΦΕΚ 1689/Β’/2006) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχε λήξει την 17.10.2007, παρατείνεται από τότε που έληξε και για δύο (2) ακόμη έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 18.10.2009. Εφόσον η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο οικείος φόρος καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις.
Σας επισημαίνουμε ότι στη φορολογία δωρεών το θέμα της επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών (δωρεών) ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2961/2001 και δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου νόμου.

Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2.10.2008)
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις

[...]

Άρθρο 31
Παράταση προθεσμιών

Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/ 2005, όπως παρατάθηκαν με την αριθμ. 5618/3.11.2006 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 Β΄), παρατείνονται για δύο ακόμη έτη από τη λήξη τους.
[...]