ΠΟΛ.1150/14.11.2008

Παράταση του χρόνου εισαγωγής / παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’/5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592/Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ), με την οποία κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) συμπληρωμένες και κωδικοποιημένες οι διατάξεις των ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497/Β’/18.7.1988) και 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β’/31.12.1998) και των ΑΥΟΟ 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β’/23.10.2002), 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489/Β’/28.11.2002), 1103624/941/0015/ΠΟΛ.1292/31.12.2002 (ΦΕΚ 3/Β’/9.1.2003), 1051081/383/0015/ΠΟΛ.1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754/Β’/11.6.2003) και 1075116/800/0015/ΠΟΛ.1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β’/3.9.2003).
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β’/10.4.2008).
4. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), όπως αυτές διατυπώθηκαν με την από 24.1.2008 επιστολή του εν λόγω Συνδέσμου (1010569/142/29.1.2008).
5. Την υπ’ αριθ. 248/0015/31.10.2008 πρόταση της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.1809/1988 χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταλληλότητας φορολογικών μηχανισμών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή της στις 22.10.2008.
6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των επιτηδευματιών – υπόχρεων στη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 για την προμήθεια φορολογικών μηχανισμών.
7. Την υπ’ αριθ. 42362/Y252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 της ΑΥΟΟ 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β’/10.4.2008) από 1.1.2009 στην 1.10.2009.
2. Η ημερομηνία 1.1.2009 που αναφέρεται στις διατάξεις των περ. α’ και β’ της παρ. 4 της ΑΥΟΟ 1036197/446/0015/ΠΟΛ.1063/26.3.2008 (ΦΕΚ 633/Β’/10.4.2008), μετατίθεται στην 1.10.2009.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομίας & Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ