ΠΟΛ.1152/14.11.2008

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α’), σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν, από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων και κτιρίων τους.β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήσης, συμπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων με συντελεστές αναπροσαρμογής, για τον καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του ακινήτου και το ύψος του πληθωρισμού.
γ) Την ποσοστιαία μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά τα έτη 2003-2007, βάσει στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
δ) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες οι συντελεστές αναπροσαρμογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων από το έτος 1996 και μετά, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
στ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, που θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2008, ισχύουν τα εξής:
1. Ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι την 31.12.2003, λαμβάνεται η αξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που έγινε με βάση τα οριζόμενα από τα άρθρα 21, 22 του Ν.2065/1992 και την υπ’ αριθ. 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ.1121/17.11.2004 (ΦΕΚ 1808/Β’/17.11.2004) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2004.
2. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους κατά το έτος 2004, ως αξία κτήσης των ακινήτων που απέκτησαν μέχρι και την 31.12.2003, λαμβάνεται η αξία που εμφανιζόταν στα βιβλία της επιχείρησης την 31.12.2003.
3. Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α’) ή του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α’) από την 1.1.2004 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων λαμβάνεται η αξία που καταχωρήθηκε στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης.
4. Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων ενεργείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, με πολλαπλασιασμό της πιο πάνω αξίας κτήσης με τους πιο κάτω συντελεστές:
α) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31.12.2003, με συντελεστή 1,40 προκειμένου για γήπεδα και 1,35 προκειμένου για κτίρια.
β) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1.1.2004 μέχρι και την 31.12.2004, με συντελεστή 1,35 προκειμένου για γήπεδα και 1,30 προκειμένου για κτίρια.
γ) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1.1.2005 μέχρι και την 31.12.2005, με συντελεστή 1,30 προκειμένου για γήπεδα και 1,25 προκειμένου για κτίρια.
δ) Η αξία των γηπέδων που αποκτήθηκαν από την 1.1.2006 μέχρι και την 31.12.2006, με συντελεστή 1,25. Η αξία των κτιρίων που αποκτήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, αναπροσαρμόζεται με συντελεστή 1,20.
ε) Η αξία των γηπέδων που αποκτήθηκαν από την 1.1.2007 μέχρι και την 31.12.2007, με συντελεστή 1,20. Η αξία των κτιρίων που αποκτήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, αναπροσαρμόζεται με συντελεστή 1,15.
Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1.1.2008 και μετά, δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
Ομοίως, οι επιχειρήσεις που προέκυψαν από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, θα εφαρμόσουν, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έγινε ο μετασχηματισμός, τους πιο πάνω συντελεστές αναπροσαρμογής, ανάλογα με τον χρόνο απόκτησης των ακινήτων από τις συγχωνευθείσες ή μετατραπείσες επιχειρήσεις, για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από αυτές μέχρι και την 31.12.2007.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, ως ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχή στην οποία ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται μόνο αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης. Για ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης (ή εντός οικισμού), η αναπροσαρμοσμένη αξία τους, η οποία προκύπτει με βάση τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν.1249/1982.
6. Οι αποσβέσεις επί της αξίας κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι και την προηγούμενη από τον χρόνο της αναπροσαρμογής διαχειριστική περίοδο, αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους, με βάση τους συντελεστές της παρ. 4, ανάλογα με τον χρόνο κτήσης αυτού.
7. Με την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων που προέκυψαν κατά την προηγούμενη της αναπροσαρμογής διαχειριστική περίοδο.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2065/1992 περί κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.