Ερώτηση

82Α. ΜΟΝ. ΕΠΕ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ, ΕΧΕΙ ΦΠΑ? ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ; ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΟΙ, ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Ν. 2859/2000, απαλλάσσονται από το φόρο :

δ) η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που ενεργούνται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Με τις υπηρεσίες αυτές εξομοιώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.

Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οργανισμοί:

 i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

 iii. οι απαλλαγές δεν πρέπει να δημιουργούν κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού,

ε) οι παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών από ψυχολόγους, μαίες, νοσοκόμους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.

στ) η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους ο-δοντοτεχνίτες,

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010 Υπουργική Απόφαση, ξεκαθαρίζονται τα ακόλουθα: Υπηρεσίες από δερματολόγους, χειρούργους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρείες, με τη χρήση λέϊζερ ή με άλλες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας, αλλά γίνονται για λόγους αισθητικής, υπάγονται στο φόρο με τον χαμηλό συντελεστή (lifting, αφαιρεση ρυτίδων, προσθετικές στήθους κτλ). Επομένως για την επιβολή ή μη Φ.Π.Α. σε κάθε περίπτωση, η διάκριση για την φορολογική μεταχείριση γίνεται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι δερματολόγοι, όταν οι πράξεις τους αποσκοπούν στην θεραπεία ασθενείας ή στην αποκατάσταση της υγείας   και οι οδοντίατροι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Περαιτέρω, όσον αφορά το οφθαλμιατρείο – μονοπρόσωπη ΕΠΕ με την  ΠΟΛ.1100/24.6.2010 Υπουργική Απόφαση ισχύουν τα ακόλουθα:

Για την αποφυγή συγχύσεων, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτές ισχύουν από 1.7.2010, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Στην παράγραφο δ΄ υπάγονται οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας, ενώ στην παράγραφο ε΄ υπάγονται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή οι προϋποθέσεις που τίθενται στην περίπτωση δ΄ για τους ιδιωτικούς οργανισμούς δεν ισχύουν για την παροχή πρωτοβάθμιας υγείας, η οποία υπάγεται στην περίπτωση ε΄.

Σύμφωνα με τον Ν. 3235/2004 άρθρο 1 παρ.3

 

 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει:

 

α. τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα,

β. την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών και το σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας,

γ. τον οικογενειακό προγραμματισμό,

δ. τις απαραίτητες υποδομές για την εξασφάλιση και τη διαχείριση όλων των ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού,

ε. την οδοντιατρική φροντίδα, με έμφαση στην προληπτική οδοντιατρική,

στ. τις υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας και τις υπηρεσίες αποκατάστασης,

ζ. την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, για τους οποίους δεν απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκομείο,

η. τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

 

Επίσης σύμφωνα με τον Νόμο 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄), άρθρο 62 και την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1100/24-6-2010
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας(Π.Φ.Υ.)
Οι παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,συνεχίζουν να απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και θεραπεία, οι οποίες πραγματοποιούνται από ιατρούς ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του παρέχοντος, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορείς Π.Φ.Υ. (δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας).
Αντίθετα δεν απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. οι αμοιβές ιατρών (δερματολόγων, χειρουργών ή άλλων ειδικοτήτων) με τη χρήση λέιζερ ή άλλων τεχνικών ιατρικής επιστήμης, οι οποίες γίνονται για λόγους αισθητικής και δεν αποσκοπούν στη θεραπεία ασθένειας ή στην αποκατάσταση της υγείας. Οι συγκεκριμένες αμοιβές υπάγονται στο φόρο με χαμηλό συντελεστή.

Οπότε, αν το οφθαλμιατρείο παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, εντάσεται στην περίπτωση ε και απαλλάσεται απο το ΦΠΑ.