ΠΟΛ.1153/14.11.2008

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’).
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α’).
δ) Της υπ’ αριθ.1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808/Β’) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και χρόνου βεβαίωσης και καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α’ του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’) και τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Η υπ’ αριθ.1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808/Β’) προηγούμενη ΑΥΟΟ, τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παρ. 1 της απόφασης, καταργείται.
2. Η παρ. 2 της απόφασης, αναριθμείται ως παρ. 1 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.»
3. Οι παρ. 3 έως και 5 της απόφασης, αναριθμούνται ως παρ. 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα.
4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ