ΠΟΛ.1155/20.11.2008

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών N.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’/25.9.2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’/25.9.2008), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των άρθρων 23 έως 26 του ανωτέρω νόμου.
2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογούμενων ζητά παράταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή.
3. Την υπ’ αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β’/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι την 29.12.2008 την προθεσμία υποβολής της αίτησης, που λήγει στις 20.11.2008, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 23-26 του Ν.3697/2008 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ