ΠΟΛ.1158/26.11.2008

Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς να δικαιούνται

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, όσον αφορά τον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και του Ν.2523/1997, στην περίπτωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Πρόστιμο του άρθρου 6 του Ν.2523/1997
Το ειδικό πρόστιμο της διάταξης αυτής επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, με βάση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών που υπέβαλε από 2.11.2001 και μετά (άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2954/2001).
Επίσης, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως εκδότης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά (άρθρο 40 παρ. 14 του Ν.3220/2004).

2. Πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997
Το πρόστιμο της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται στους αγρότες που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα γενικά, όπως τήρηση βιβλίων Β’ ή ανώτερης κατηγορίας για ασκούμενη παράλληλα δραστηριότητα, λήπτες εικονικών στοιχείων, αναγραφή στην αίτηση μεγαλύτερων ποσών από εκείνα των φορολογικών στοιχείων κ.λπ., με βάση αιτήσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 11.9.1997 μέχρι και πριν τις 28.1.2004 (δηλαδή από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 μέχρι και προ της έναρξης ισχύος της παρ. 9 του άρθρου 40 του Ν.3220/2004).

3. Πρόσθετος φόρος
Στις πράξεις προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), με τις οποίες γίνεται καταλογισμός του φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω του ότι έτυχαν επιστροφής του χωρίς να τον δικαιούνται, με βάση αιτήσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος με τον συντελεστή που ισχύει για την ανακριβή δήλωση (άρθρο 40 παρ. 9 του Ν.3220/2004). Στις πράξεις του άρθρου 49, που αφορούν αιτήσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από 11.9.1997 (έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.2523/1997), μέχρι και πριν τις 28.1.2004, δεν αναλογεί πρόσθετος φόρος και ως εκ τούτου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παρ. 2.

4. Αρμόδια ΔΟΥ για την έκδοση των πράξεων
Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής των ως άνω προστίμων και της πράξης προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα ΦΠΑ είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του αγρότη (άρθρο 9 του Ν.2523/1997, όπως ισχύει και άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ).
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν η επιστροφή του φόρου πραγματοποιήθηκε από διαφορετική ΔΟΥ, στην οποία υποβλήθηκαν ενδεχομένως οι αιτήσεις και αναλυτικές καταστάσεις δικαιολογητικών, στην περίπτωση επιστροφής μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.