ΠΟΛ.1159/1.12.2008

Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 01/16.9.2008 απόφασης του προέδρου της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, περί απαγόρευσης εκποίησης όλων των ακινήτων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους που αποτέλεσαν αντικείμενο ανταλλαγής, καθώς και της υπ’ αριθ. 1098315/6443/Α0010/3.10.2008 ΑΥΟΟ, δεν είναι δυνατή η παραλαβή δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων από τις ΔΟΥ για τη μεταβίβαση των ακινήτων αυτών με χαριστική ή επαχθή αιτία.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ