Ερώτηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/7/2010 ΕΩΣ 30/06/2011 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ;

Ή ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2009-30/06/2010 , ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1235/24.11.2011,

1. Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται μόνο οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι οφειλόμενοι φόροι που αφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01.2010 έως 31.12.2010.

2. Αναγράφονται όλοι οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι φόροι σε κάθε περίπτωση όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ.

3. Οι φόροι που αφορούν το έτος 2010 και έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο μέχρι την υποβολή της κατάστασης αναμόρφωσης περιλαμβάνονται στην δεύτερη στήλη του πίνακα IV (αποδοθέντες ή δηλωθέντες).

4. Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες.

5. Στην στήλη του ΦΠΑ θα συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά από έλεγχο ή αυτοέλεγχο.

6. Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται τα τεκμαρτά ποσά των ταξί και λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

7. Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται μόνο τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα για τις δαπάνες των οποίων διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.

8. Σε περίπτωση πώλησης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, αυτά θα αναγράφονται εφόσον υπάρχει καταχωρημένη δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων στα βιβλία της επιχείρησης, εντός της συγκεκριμένης χρήσης.

9. Αναγράφονται οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και εκτάκτων κινδύνων εφόσον χρήζουν φορολογικής αναμόρφωσης.

10. Αναγράφεται στην κατάσταση ο μέσος όρος των κινητών τηλεφώνων και των εργαζομένων που υπάρχει μέσα στη χρήση.

11. Στις περιπτώσεις αποσβέσεων παγίων , φορολογική αναμόρφωση θα διενεργείται για τις αποσβέσεις που δεν αναγνωρίζονται.

Γ. ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:

1. Δεν αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος, η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς και οι σχετικές περαιώσεις του έτους 2010.

2. Δεν αναγράφονται στην κατάσταση οι φόροι επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ, των πλανόδιων πωλητών, Φ.Δ.Χ. κτλ., που έχουν καταβληθεί με το ειδικό καθεστώς φορολογίας αυτών (μέχρι 30/6/2010) 

3.  Δεν αναγράφονται φόροι υπέρ τρίτων όπως: τέλη που αποδίδονται στους δήμους ή σε άλλους οργανισμούς (δημοτικός φόρος διαμονής-εστίασης- αγγελιόσημο) 

4. Δεν αναγράφονται τα Φ.Ι.Χ. στον πίνακα των αυτοκινήτων της επιχείρησης (πίνακας II) γιατί σ' αυτά δεν διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.

Ακόμη,

1. Διευκρινίζεται ότι οι φόροι που αφορούν το χρονικό διάστημα 01.01.2010 - 31.12.2010, και έχουν αποδοθεί εκπροθέσμως ή έχουν βεβαιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, έως και την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή στη στήλη αποδοθέντες ή βεβαιωθέντες φόροι.

2. Εφόσον υπάρχουν και λοιποί έμμεσοι ή παρακρατηθέντες φόροι που δεν αναγράφονται στην κατάσταση αυτοί θα καταχωρούνται με προσθήκη ανάλογων γραμμών.

3. Ο όρος «κωδικός» δεν θα συμπληρώνεται σε κανένα πίνακα από τους υποβάλλοντες αλλά θα συμπληρωθεί από το taxis.

4. Στις περιπτώσεις που η διαχειριστική χρήση εταιρίας είναι από 1/7 έως 30/6 η ημερομηνία υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης θα είναι η προθεσμία υποβολής της οικίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εκτός της χρήσης του έτους 2010 η προθεσμία της οποίας θα ορισθεί με νεώτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Περαιτέρω, η πιο πρόσφατη εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών που αναφέρεται στο θέμα, είναι η  ΠΟΛ 1253/20 Δεκεμβρίου 2011 (Παράταση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης μέσω διαδικτύου)

Η οποία ορίζει ότι :

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2012.

2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργασιών έως τον Οκτώβριο του 2010 και καταργήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet, υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χειρόγραφα στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στην κατάσταση θα συμπεριλάβεται όλους τους φόρους που αφορούν το 2010 και για το ζήτημα της υποβολής είτε θα περιμένετε για νεότερη ανακοίνωση του  Υπ. Οικονομικών, είτε θα απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. που ανήκετε.