ΠΟΛ.1163/12.12.2008

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009

1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1.1.2009 κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών, θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 και τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), όπως η τελευταία θεσπίστηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α’).

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους (από Φορείς Κύριας Ασφάλισης) και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου
1. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου, αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.
Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν τον δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή – Κυριακών – αργιών κ.λπ.) που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση, με τον μισθό.
Στη συνέχεια, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές, προκειμένου να προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα άδειας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά τον μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κ.λπ.
Σημειώνεται ότι, αν στον μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κ.λπ.), για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.
Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στον μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό, με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.λπ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή, ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού, θα παρακρατηθεί στον μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.
Περαιτέρω, όταν το μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό του μισθού ή της σύνταξης μεταβάλλεται λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κ.λπ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις μηνιαίες αποδοχές, παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψη μήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού του μισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών συν τυχόν δώρο κ.λπ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από τη μεταβολή, θα υπολογιστεί ο ετήσιος παρακρατούμενος φόρος, από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί με τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών, προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί τον συγκεκριμένο μήνα.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος έτους 2009 θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα άδειας.
2. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις θα γίνει σε κάθε περίπτωση με βάση την παρακάτω φορολογική κλίμακα (α) των μισθωτών – συνταξιούχων για την οποία, με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου φορολογικού νόμου, προβλέπονται για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το έτος 2009 τα εξής:
i) Διατήρηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας στα 12.000 ευρώ.
ii) Μείωση του συντελεστή, για το τμήμα του εισοδήματος από 12.000 μέχρι 30.000 ευρώ, από 27% (που ίσχυε για το έτος 2008) σε 25% για το έτος 2009.
iii) Μείωση του συντελεστή, για το τμήμα του εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, από 37% (που ίσχυε για το έτος 2008) σε 35% για το έτος 2009.
iv) Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.

α) Κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων 2009

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
12.000 0 0 12.000 0
18.000 25 4.500 30.000 4.500
45.000 35 15.750 75.000 20.250
άνω 75.000 40

3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά 1.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Κατά 2.000 ευρώ, αν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά 10.000 ευρώ, αν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των 10.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.
Συνεπώς, το αφορολόγητο όριο του πρώτου κλιμακίου της ανωτέρω (α) κλίμακας μισθωτών – συνταξιούχων διαμορφώνεται ως εξής:
Σε 13.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Σε 14.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Σε 22.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Σε 23.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει τέσσερα τέκνα που τον βαρύνουν.
Σε 24.000 ευρώ, αν ο φορολογούμενος έχει πέντε τέκνα που τον βαρύνουν κ.λπ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και, αν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
4. Τονίζεται ότι για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως τέκνα που βαρύνουν τον φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2238/1994, θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά για τα τέκνα αυτά, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, παρατείνεται μέχρι και δύο (2) έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.
Για την εξεύρεση του εισοδήματος των 6.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των περ. α’, β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2238/1994 (εξωιδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κ.λπ.).
5. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί τον φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το 1/14 του ποσού αυτού αποτελεί τον φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το 1/28 του ετήσιου φόρου, αποτελεί τον φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα άδειας.
6. Σημειώνεται ότι, κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του Κανονισμού 1103/97/ΕΕ.
Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων, πρέπει να υποβάλουν στους εργοδότες τους, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Β. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, εφόσον η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα (1) έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομίσθιου, ο οποίος ορίζεται σε 3% στο σύνολο του ημερομίσθιου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομίσθιου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό, δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κ.λπ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομίσθιου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών κατά την καταβολή αμοιβών για υπερωριακή εργασία, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.
Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες, εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Δ. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε αναδρομικά εισοδήματα
Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών σε επικουρικές συντάξεις, βοηθήματα κ.λπ.
Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από Ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:
α) Με συντελεστή 5%, αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ ετησίως.
β) Με συντελεστή 10%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και μέχρι 4.500 ευρώ ετησίως.
γ) Με συντελεστή 15%, αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα 4.500 ευρώ ετησίως.

ΣΤ. Λοιπές οδηγίες
1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 (Κεφάλαια Α’-Ε’), μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
Σημειώνεται ότι κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 2.400 ευρώ, όπως το ποσό αυτό αναπροσαρμόσθηκε επίσης με τον φορολογικό νόμο που προαναφέρθηκε για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κ.λπ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους Νομούς που περιγράφονται στην περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
2. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης, ο εργαζόμενος, με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται, πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης, θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.
Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.
3. Ακόμη, με τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικά τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.
4. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994 μεταξύ άλλων ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985.
Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
5. Ακόμη, διευκρινίζεται ότι, όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στον δικαιούχο.
6. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
α) Έστω ότι ο Α’ μισθωτός είναι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 2009 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.250,00 € και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. ανέρχονται σε 200,00 € τον μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί τον μήνα Ιανουάριο από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση, θα υπολογιστεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.250,00 €
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 200,00 €
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.050,00 €
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 1.050,00 x 12
συν δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας 14.700,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 425,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 425,00 x 1,5% = 6,38 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
425,00 – 6,38 = 418,62 : 14 = 29,90 €

β) Έστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά:

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 1.050,00 x 12
συν δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας 14.700,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 175,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 175,00 x 1,5% = 2,63 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
175,00 – 2,63 = 172,37 : 14 = 12,31 €

Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογιστεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά τους επόμενους μήνες.

γ) Έστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρω φορολογούμενου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 1.100,00 € και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων ανέρχονται σε 200,00 € τον μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα, θα υπολογιστεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.100,00 €
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 200,00 €
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 900,00 €
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 900,00 x 12
συν δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας 12.600,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 150,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 150,00 x 1,5% = 2,25 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
150,00 – 2,25 = 147,75 : 14 = 10,55 €

Σημειώνεται ότι για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) λόγω οικογενειακής κατάστασης, καθόσον η αύξηση γίνεται προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του συζύγου. Αντίθετα, εάν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.

δ) Έστω ότι ο Β’ μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 2009 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.350,00 € και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. ανέρχονται σε 200,00 € τον μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση, θα υπολογιστεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.350,00 €
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών Ταμείων κ.λπ. 200,00 €
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.150,00 €
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 1.150,00 x 12
συν δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα άδειας 16.100,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 1.025,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 1.025,00 x 1,5% = 15,38 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
1.025,00 – 15,38 = 1.009,62 : 14 = 72,12 €

ε) Έστω ότι οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ανωτέρω μισθωτού αυξήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο του οικείου έτους και ανήλθαν σε 1.250,00 €.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 1.150,00 x 8 = 9.200,00 €
(Ιανουάριος έως και Ιούλιος συν δώρο Πάσχα
συν επίδομα άδειας) + 1.250,00 x 6 = 7.500, 00 € (Αύγουστος
έως και Δεκέμβριος συν δώρο Χριστουγέννων) 16.700,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 1.175,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 1.175,00 x 1,5% = 17,63 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
1.175,00 – 17,63 = 1.157,37 – (72,12 x 8) (φόρος που ήδη
παρακρατήθηκε για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούλιο συν
δώρο Πάσχα συν επίδομα άδειας) = 580,41 : 6
(υπόλοιποι μήνες συν δώρο Χριστουγέννων) = 96,74 €

στ) Έστω ότι στον ανωτέρω μισθωτό καταβλήθηκε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000,00 €.

Νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα: 16.700,00 €
(με βάση τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) + 3.000,00 €
(εφάπαξ ποσό) = 19.700,00 €
Ετήσιος φόρος κλίμακας 1.925,00 €
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 1.925,00 x 1,5% = 28,88 €
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτόν τον μήνα
1.925,00 – 28,88 = 1.896,12 – 1.157,37
(ετήσιος φόρος με βάση τις τακτικές αποδοχές) =
738,75 (φόρος που αντιστοιχεί στο έκτακτο εφάπαξ) +
96,74 (μηνιαίος φόρος τακτικών αποδοχών) = 835,49 €

7. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και Διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς.

8. Επίσης, σημειώνεται η υποχρέωση των εκκαθαριστών μισθοδοσίας για την έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων για τους μισθούς και τις συντάξεις που κατέβαλαν την περίοδο του 2008. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους (άρθρο 83, παρ. 2 του Ν.2238/1994).

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο