ΠΟΛ.1165/16.12.2008

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας

Με σκοπό να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που ενδεχομένως έχουν ανακύψει στους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση πλήγηκε κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογικών ή μη)
Οι πληγέντες επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν μέχρι την 27.2.2009 για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις (πληγείσες και μη) βιβλία και πλήθος στοιχείων ανάλογο της συναλλακτικής τους δραστηριότητας χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (ύπαρξη φορολογικών χρεών, έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσκόμιση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία ή επιμελητήρια κ.λπ.). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υποβολή σχετικής επίσημης βεβαίωσης – έκθεσης αρμόδιας αρχής.

Β. Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) και συστημάτων
Στις περιπτώσεις που πληγέντες επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πληγείσες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’/5.10.1988) για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων, δύνανται να δηλώνουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ τη μεταβολή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού (αγορά ή απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι την 27.2.2009 χωρίς την επιβολή προστίμων. Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το Έντυπο Β2 TAXIS για τη ζημιά που προκλήθηκε και επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρμόδιας αρχής. Επίσης, δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Γ. Διακίνηση αγαθών από πληγείσα εγκατάσταση σε άλλο χώρο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή φύλαξης των αγαθών
Αιτήματα πληγέντων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ’ του άρθρου 11 του ΚΒΣ, για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους προϊσταμένους των αρμόδιων ΔΟΥ, ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίνεται η σχετική έγκριση ανάλογα την περίπτωση.
Για τις διαπιστώσεις διακίνησης αγαθών, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο θέμα, χωρίς να έχουν εκδοθεί Δ.Α. από τους υπόχρεους, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για τις περιπτώσεις που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 6/12-31/12/2008.

Δ. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων
Ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων Α’, Β’ ή Γ’ κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης παρατείνεται για τους πληγέντες επιτηδευματίες μέχρι την 27.2.2009 και μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν τους μήνες Νοέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2008 κατά περίπτωση. Η ύπαρξη της ζημιάς θα αποδεικνύεται από τους επιτηδευματίες με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρμόδιας αρχής κ.ά.), όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο.

Ε. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε άλλο τόπο (εκτός κεντρικού, υποκαταστήματος, αποθηκευτικού χώρου)
Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων που πλήγηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα εκτός τόπου τήρησης αυτών (κεντρικό ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κατά περίπτωση), μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (γνωστοποίηση ή έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ). Η γνωστοποίηση αυτή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση, μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι την 31.1.2009, οι δε προϊστάμενοι των αρμόδιων ΔΟΥ πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.

ΣΤ. Απώλεια βιβλίων και στοιχείων
Για την απώλεια των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνταν ή φυλάσσονταν στις εγκαταστάσεις που αποδεδειγμένα πλήγηκαν από τα υπόψη γεγονότα θα υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο μέχρι το χρόνο της θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων για την αντικατάστασή τους. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απώλεια επειδή οφείλεται σε ανωτέρα βία δεν επιβάλλονται πρόστιμα του ΚΒΣ.
Αν όλα ή μερικά από τα απωλεσθέντα βιβλία ή στοιχεία για τα οποία έχει γίνει γνωστοποίηση της απώλειάς τους ανευρεθούν αργότερα, θα γνωστοποιείται στην αρμόδια ΔΟΥ η ανεύρεσή τους και δεν θα χρησιμοποιούνται εφόσον έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει όμως να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ΚΒΣ.

Ζ. Καταστροφές αγαθών και εγκαταστάσεων
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2936/1988, 3422/1991) το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία.
Επίσης, με την παρ. 18.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΚΒΣ (3/1992), πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται για λόγους ανωτέρας βίας (εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας κ.λπ.) είναι δυνατόν να αποτελέσουν δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, όπου απαιτείται, ως άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Τα έγγραφα αυτά (πρωτόκολλα, εκθέσεις κ.λπ.) ως και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να αποδείξει τη ζημία που προκλήθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία βέβαια, ως αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διαδικασία καταγραφής των καταστραφέντων αγαθών, σύνταξη πρωτοκόλλων κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ή η σύμπραξη εκπροσώπου της φορολογικής αρχής.

Η. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και οι οικονομικοί επιθεωρητές να εποπτεύσουν την εφαρμογή της.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ