ΠΟΛ.1166/16.12.2008

Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τo ότι τα πρόσφατα γεγονότα είχαν ως συνέπεια να απορυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις πληγείσες περιοχές.
3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τις ΔΟΥ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄ – ΚΕΔΕ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 13-20 του νόμου αυτού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α΄), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄, Γ΄ του νόμου αυτού.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 23 έως 26 του ανωτέρω νόμου.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
9. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1) Αναστέλλουμε έως 27 Φεβρουαρίου 2009 την καταβολή των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και ληξιπροθέσμων κατά ΚΕΔΕ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ’ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2008.
2) Παρατείνουμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά ΚΕΔΕ στις αρμόδιες ΔΟΥ, οφειλών των κατά τα ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων, που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και των δόσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων, που είναι σε ισχύ.
3) Τα χρέη της περ. 1 ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 30.11.2008 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009, με συνημμένη βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τα πρόσφατα γεγονότα.
Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2009 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.
Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α΄).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ